Varor - 426138-2019

11/09/2019    S175    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Danmark-Vejen: Behållare på hjul

2019/S 175-426138

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vejen Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189838
Postadress: Rådhuspassagen 3
Ort: Vejen
Nuts-kod: DK03
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Buhl
E-post: habu@vejen.dk
Telefon: +45 79966245

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/98357514.aspx

Upphandlarprofil: http://www.vejenkom.dk/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Indkøb af affaldsbeholdere 2020-2024

Referensnummer: 19/1013
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44613600
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Udbuddet vedrører en rammeaftale på levering og udbringning af to- og firehjulede affaldsbeholdere.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34928480
44613700
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK03
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vejen Kommune

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Vejen Kommune udbyder en fireårig rammeaftale om indkøb af ca. 37 000 styk tohjulede affaldsbeholdere med rumopdeling, ca. 400 styk tohjulede affaldsbeholdere uden rumopdeling og ca. 3 600 styk firehjulede affaldsbeholdere uden rumopdeling.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

- Option på levering og montering mm. af RFID tag på alle beholdere,

- Option på levering af køkkenspande.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 115-281618
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Indkøb af affaldsbeholdere 2020-2024

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadress: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadress: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/09/2019