Lieferungen - 426271-2017

26/10/2017    S206

Polen-Gdynia: Oberleitungsbusse

2017/S 206-426271

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 180-369452)

Rechtsgrundlage:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdynia
Postanschrift: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 81-382
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Jarzmik
E-Mail: jarzmik@interia.pl
Telefon: +48 586694210
Fax: +48 586694202
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pktgdynia.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa trolejbusów oraz baterii trakcyjnych.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622300 Oberleitungsbusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.

Część 1 obejmuje dostawę 14 szt. fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych nie później niż 12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych trolejbusów standardowych tj. 11,5-12,5 m.

Część 2 obejmuje dostawę 16 szt. fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych nie później niż 12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych trolejbusów przegubowych tj. 17,5-18,5 m.

Część 3 obejmuje: dostawę wraz z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych nie później niż 12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, takich samych, tej samej marki, tego samego typu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/10/2017
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 180-369452

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.5
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kryteria udzielenia zamówienia
Anstatt:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

muss es heißen:

Kryteria oceny ofert dla części 1:

a) cena – waga kryterium 60 %

b) termin gwarancji – waga kryterium 8 %

c) parametry techniczne – waga kryterium 18 %

d) bezpieczeństwo – waga kryterium 8 %

e) komfort – waga kryterium 6 %.

Abschnitt Nummer: II.2.5
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kryteria udzielenia zamówienia
Anstatt:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

muss es heißen:

Kryteria oceny ofert dla części 2:

a) cena – waga kryterium 60 %

b) termin gwarancji – waga kryterium 8 %

c) parametry techniczne – waga kryterium 18 %

d) bezpieczeństwo – waga kryterium 8 %

e) komfort – waga kryterium 6 %.

Abschnitt Nummer: II.2.5
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kryteria udzielenia zamówienia
Anstatt:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

muss es heißen:

Kryteria oceny ofert dla części 3:

a) cena – waga kryterium 60 %

b) termin gwarancji – waga kryterium 20 %

c) parametry techniczne – waga kryterium 20 %.

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:
muss es heißen:

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, oraz potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) wykaz dostaw, o którym mowa w pkt III.1.3) ogłoszenia;

2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w pkt III.1.2) ogłoszenia;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej „Rozporządzenie”);

4) zaświadczenie właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w par. 5 pkt 3) Rozporządzenia:

5) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 5) Rozporządzenia;

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana, o której mowa w par. 5 pkt 1) Rozporządzenia;

7) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o której mowa w par. 5 pkt 1) Rozporządzenia.

8) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 8) Rozporządzenia;

9) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 9) Rozporządzenia;

10) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 7) Rozporządzenia;

11) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 6) Rozporządzenia;

12) odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w par. 5 pkt 4) Rozporządzenia.

Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w par. 7 Rozporządzenia.

Abschnitt Nummer: III.1.1
Anstatt:
muss es heißen:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp);

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo (art. 24 ust. 1 pkt 13) Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp):

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 24 ust. 1 pkt 14) Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp);

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności(art. 24 ust. 1 pkt 15) Pzp);

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt 16) Pzp);

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp);

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 18)Pzp);

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 19) Pzp);

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 1 pkt 20) Pzp);

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zaczyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544) – art.24 ust. 1 pkt 21) Pzp.

Abschnitt Nummer: III.1.1
Anstatt:
muss es heißen:

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22) Pzp);

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp);

13) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp;

14) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2) Pzp;

15) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) Pzp;

16) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN – art. 24 ust. 5 pkt 5) Pzp;

17) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 17) powyżej – art. 24 ust. 5 pkt 6) Pzp;

18) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN – art. 24 ust. 5 pkt 7) Pzp;

19) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8) Pzp.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Anstatt:

Część 1: dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy co najmniej 10 trolejbusów standardowych niskopodłogowych, wyposażonych w napęd prądu przemiennego, z alternatywnym zasilaniem bateriami trakcyjnymi, w tym dostawę co najmniej 5 wyżej wymienionych trolejbusów w ramach jednej umowy;

Część 2: dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy co najmniej 12 trolejbusów przegubowych niskopodłogowych, wyposażonych w napęd prądu przemiennego, z alternatywnym zasilaniem bateriami trakcyjnymi, w tym dostawę co najmniej 6 wyżej wymienionych trolejbusów w ramach jednej umowy;

Część 3: dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 modernizację trolejbusu, polegającą na doposażeniu trolejbusu w baterie trakcyjne litowe wraz z przebudową urządzeń energoelektronicznych, w celu umożliwienia odpowiedniej eksploatacji tego typu doposażenia lub wykonał co najmniej 1 trolejbus z napędem alternatywnym w postaci litowej baterii trakcyjnej.

muss es heißen:

Część 1: dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy co najmniej 10 trolejbusów niskopodłogowych, wyposażonych w napęd prądu przemiennego, z alternatywnym zasilaniem bateriami trakcyjnymi, w tym dostawę co najmniej 5 wyżej wymienionych trolejbusów w ramach jednej umowy;

Część 2: dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy co najmniej 12 trolejbusów przegubowych niskopodłogowych, wyposażonych w napęd prądu przemiennego, z alternatywnym zasilaniem bateriami trakcyjnymi, w tym dostawę co najmniej 5 wyżej wymienionych trolejbusów w ramach jednej umowy;

Część 3: dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 modernizację trolejbusu, polegającą na doposażeniu trolejbusu w baterie trakcyjne litowe wraz z przebudową urządzeń energoelektronicznych, w celu umożliwienia odpowiedniej eksploatacji tego typu doposażenia lub wykonał co najmniej 1 trolejbus z napędem alternatywnym w postaci litowej baterii trakcyjnej.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Anstatt:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu odpowiednio dla każdej części wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż 1 część zamówienia wykonawca powinien wykazać, że w zakresie dysponowania odpowiednią zdolnością zawodową – są spełnione wymagania dla każdej z części.

muss es heißen:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu odpowiednio dla każdej części wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca powinien wykazać, że w zakresie dysponowania odpowiednią zdolnością zawodową – są spełnione wymagania dla każdej z części, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia oferty na część 1 oraz część 2, spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dla części 2, będzie równoznaczne ze spełnieniem warunku udziału w postępowaniu dla części 1.

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Działając na podstawie art. 7 ust 1a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że oferty złożone przez wykonawców z państw innych niż objętych Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych oraz państw, które nie są stroną umowy z Unią Europejską zapewniającej traktowanie nie mniej korzystne niż wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej, będą podległy odrzuceniu.

Oferty, w których wykonawca oferuje towary pochodzące z państw innych niż objętych Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych oraz państw, które nie są stroną umowy z Unią Europejską zapewniającej traktowanie nie mniej korzystne niż wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej,będą podlegały odrzuceniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu koszów udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający zgodnie z art.30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

1) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji poszczególnych części zamówienia.Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców.

3) Jeżeli wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na które zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji,w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w SIWZ. Złożenie zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia dokumentów dotyczących podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy.

Zamawiający w toku postępowania zastosuje procedurę zgodną z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w sytuacji wskazanej w art. 93 ust. 1a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

muss es heißen:

Działając na podstawie art. 7 ust 1a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że oferty złożone przez wykonawców z państw innych niż objętych Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych oraz państw, które nie są stroną umowy z Unią Europejską zapewniającej traktowanie nie mniej korzystne niż wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej, będą podległy odrzuceniu.

Działając na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający informuje, że odrzuci oferty, w których udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu koszów udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający zgodnie z art.30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

1) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji poszczególnych części zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców.

3) Jeżeli wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na które zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji,w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w SIWZ. Złożenie zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia dokumentów dotyczących podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy.

Zamawiający w toku postępowania zastosuje procedurę zgodną z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w sytuacji wskazanej w art. 93 ust. 1a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 31/10/2017
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 14/11/2017
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 31/10/2017
Ortszeit: 13:30
muss es heißen:
Tag: 14/11/2017
Ortszeit: 13:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: