Leveringen - 426372-2022

05/08/2022    S150

Polska-Poznań: Olej opałowy

2022/S 150-426372

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Krajowy numer identyfikacyjny: 632431771
Adres pocztowy: ul.Silniki 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Tomaszewska
E-mail: 31blt.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261547143
Faks: +48 261548555
Adresy internetowe:
Główny adres: www.31blt.wp.mil.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/31blt
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka wojskowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1

Numer referencyjny: ZP 44/VII/22
II.1.2)Główny kod CPV
09135100 Olej opałowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 300 m³ oleju opałowego wg PN - C - 96024:2020-12 do celów energetycznych dla 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań. Olej opałowy musi spełniać następujące parametry:

- wartość opałowa MJ/kg – min 42,60

- temperatura zapłonu – min 56º C

- zawartość siarki % (m/m) – max 0,1

- temperatura krzepnięcia ºC – nie wyższa niż -20º C

- gęstość w temp. 15º C kg/m³ – max 860

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy winny być realizowane po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego w godz od 8.00 do 12.00 tylko w dni robocze do 31 BLT - Poznań ul. Silniki 1 zgodnie z „Harmonogramem dostaw”

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 300 m³ oleju opałowego wg PN - C - 96024:2020-12 do celów energetycznych dla 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań. Olej opałowy musi spełniać następujące parametry:

- wartość opałowa MJ/kg – min 42,60

- temperatura zapłonu – min 56º C

- zawartość siarki % (m/m) – max 0,1

- temperatura krzepnięcia ºC – nie wyższa niż -20º C

- gęstość w temp. 15º C kg/m³ – max 860

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, wg harmonogramu dostaw.

Ze względu na sposób finansowania 31 BLT Zamawiający może ostatnie zamówienie złożyć do 30.11.2022 r, a ostatnia dostawa powinna nastąpić najpóźniej do 06.12.2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

posiada aktualną koncesją na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r - Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.)

Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie spełniania warunków udziału

w postępowaniu określonych w Rozdziale VIII SWZ, Zamawiający nie żąda od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych. W tym zakresie dowodem jest oświadczenie Wykonawcy zawarte w treści formularza JEDZ w części IV Kryteria kwalifikacji w pkt. A i C

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

dysponuje minimum jedną cysterną samochodową zgodnie z obowiązującymi normami, wyposażoną w końcówkę wlewową z zalegalizowanym „odmierzaczem” (w litrach) - wyposażoną w drukarkę zapewniającą wydruk faktycznych ilości litrów zlewanego paliwa oraz tabelę wskaźnika temperatur podczas napełniania cysterny olejem opałowym (kg/dm³).

Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VIII SWZ, Zamawiający nie żąda od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych. W tym zakresie dowodem jest oświadczenie Wykonawcy zawarte w treści formularza JEDZ w części IV Kryteria kwalifikacji w pkt. A i C

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

ZGODNIE Z ZAŁ. NR 4 DO SWZ - projekt umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

https://portal.smartpzp.pl/31blt

Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał 2022

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, zgodnie z procedurą opisaną w art. 139 ustawy przewiduje odwróconą kolejność oceny - najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ). Zamawiający będzie wymagał złożenia tego oświadczenia wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub

Ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

W tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na

Podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed

Upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed

Upływem tego terminu.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie

Internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

Jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

Jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022