Leveringen - 426377-2022

05/08/2022    S150

Bulgarije-Blagoevgrad: Elektriciteit

2022/S 150-426377

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RAYONNA ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA - BLAGOEVGRAD
Nationaal identificatienummer: 1218582201431
Postadres: pl. Georgi Izmirliev No..9
Plaats: gr.Blagoevgrad
NUTS-code: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Postcode: 2700
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Rozalina Ventsislavova Handzhiyska
E-mail: blagoevgrad@nhif.bg
Telefoon: +359 7388300420
Fax: +359 7388300413
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.nhif.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/27077
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/229656
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/229656
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Благоевград“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Доставка на необходимите количества нетна активна ел. енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 на Техн. изисквания и спецификации, приложение към настоящата документация, с възможни отклонения в положителна или отрицателна посока. Прогнозното количество ел. енергия от 110 MWh не задължава Възложителя да го потреби.

2. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на ел.енергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация. 

3. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгл.ПТЕЕ, без Възложителят да заплаща такса за  регистрация и участие.

4. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на ел. енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Регистриране на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 170 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставката, предмет на възлагане на обществената поръчка, обхваща доставка на активна нетна електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Благоевград, изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обекта на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване на пълната процедура по неговата регистрация. Включване на Възложителя, като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“, без заплащане на такса за регистрация и участие, както и осъществяване на енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Регистриране на почасовите графици в ММS на ЕСО, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участие на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия.

Доставката на ел. енергия трябва да е в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 170 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В ценовото си предложение участниците следва да предлагат цена, закръглена с точност до втория знак след

десетичната запетая за 1 МWh. В цената не сe включват разходи за мрежови услуги (достъп до мрежата и пренос

на електрическа енергия), цена за „задължения към обществото”, акциз и ДДС.

Участник, който не е изпълнил някое от горните условия ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.Участниците следва да притежават Лицензия за търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

Доказване на изискването:

- на етап допускане до участие и подбор на кандидатите – чрез попълване на съответните полета в част IV, раздел „А“ в ЕЕДОП, където представят информация за притежаваната лицензия, издадена от КЕВР;

- на етап сключване на договор – заверено копие на валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/

2. Участниците следва да са регистрирани в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

Доказване на изискването:

- на етап допускане до участие и подбор на кандидатите – чрез попълване на съответните полета в част IV, раздел „А“ в ЕЕДОП, където представят информация за наличната регистрация в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“;

- на етап сключване на договор – заверено копие на документ, издаден от ЕСО ЕАД, за налична регистрация, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисвания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

Като сходна с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, Възложителят ще приема изпълнението на дейности по доставка на електрическа енергия за мрежи ниско напрежение с общо количество от минимум 110 МWh (сто и десет мегават-часа).

Доказване на изискването:

- на етап допускане до участие и подбор на кандидатите – чрез попълване на съответните полета в част IV, раздел „В“ в ЕЕДОП, където представят информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.

- на етап сключване на договор – участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии технически и професионални способности, като представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за ОП в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС.

2. Гаранцията се представя в една от формите:

- оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на НЗОК, със срок на валидност най-малко 30 календарни дни след крайния срок на договора.

Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

- Парична сума, преведена по банкова сметка на РЗОК – Благоевград

- застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/08/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/09/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

В системата

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията, в публичната преписка на поръчката

автоматично се визуализират наименованията, съответно имената на участниците, включително участниците в

обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС.

2. Гаранцията се представя в една от формите:

- оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Националната здравноосигурителна каса, със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след крайния срок на договора. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

- Парична сума, преведена по банкова сметка на РЗОК – Благоевград,

банка “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, клон Благоевград

IBAN: BG02UBBS80023114069210

BIC – UBBSBGSF

- застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

4. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

5. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между Възложителя и Изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност,

включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни

изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко

заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022