Leveringen - 426377-2022

05/08/2022    S150

България-Благоевград: Електрическа енергия

2022/S 150-426377

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - БЛАГОЕВГРАД
Национален регистрационен номер: 1218582201431
Пощенски адрес: пл. Георги Измирлиев №.9
Град: гр.Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Розалина Венциславова Ханджийска
Електронна поща: blagoevgrad@nhif.bg
Телефон: +359 7388300420
Факс: +359 7388300413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nhif.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27077
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/229656
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/229656
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Благоевград“

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

1. Доставка на необходимите количества нетна активна ел. енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 на Техн. изисквания и спецификации, приложение към настоящата документация, с възможни отклонения в положителна или отрицателна посока. Прогнозното количество ел. енергия от 110 MWh не задължава Възложителя да го потреби.

2. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на ел.енергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация. 

3. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгл.ПТЕЕ, без Възложителят да заплаща такса за  регистрация и участие.

4. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на ел. енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Регистриране на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 170 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №9

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставката, предмет на възлагане на обществената поръчка, обхваща доставка на активна нетна електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Благоевград, изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обекта на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване на пълната процедура по неговата регистрация. Включване на Възложителя, като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“, без заплащане на такса за регистрация и участие, както и осъществяване на енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Регистриране на почасовите графици в ММS на ЕСО, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участие на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия.

Доставката на ел. енергия трябва да е в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 170 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В ценовото си предложение участниците следва да предлагат цена, закръглена с точност до втория знак след

десетичната запетая за 1 МWh. В цената не сe включват разходи за мрежови услуги (достъп до мрежата и пренос

на електрическа енергия), цена за „задължения към обществото”, акциз и ДДС.

Участник, който не е изпълнил някое от горните условия ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.Участниците следва да притежават Лицензия за търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

Доказване на изискването:

- на етап допускане до участие и подбор на кандидатите – чрез попълване на съответните полета в част IV, раздел „А“ в ЕЕДОП, където представят информация за притежаваната лицензия, издадена от КЕВР;

- на етап сключване на договор – заверено копие на валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/

2. Участниците следва да са регистрирани в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

Доказване на изискването:

- на етап допускане до участие и подбор на кандидатите – чрез попълване на съответните полета в част IV, раздел „А“ в ЕЕДОП, където представят информация за наличната регистрация в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“;

- на етап сключване на договор – заверено копие на документ, издаден от ЕСО ЕАД, за налична регистрация, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисвания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

Като сходна с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, Възложителят ще приема изпълнението на дейности по доставка на електрическа енергия за мрежи ниско напрежение с общо количество от минимум 110 МWh (сто и десет мегават-часа).

Доказване на изискването:

- на етап допускане до участие и подбор на кандидатите – чрез попълване на съответните полета в част IV, раздел „В“ в ЕЕДОП, където представят информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.

- на етап сключване на договор – участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии технически и професионални способности, като представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за ОП в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС.

2. Гаранцията се представя в една от формите:

- оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на НЗОК, със срок на валидност най-малко 30 календарни дни след крайния срок на договора.

Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

- Парична сума, преведена по банкова сметка на РЗОК – Благоевград

- застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/08/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/09/2022
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията, в публичната преписка на поръчката

автоматично се визуализират наименованията, съответно имената на участниците, включително участниците в

обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС.

2. Гаранцията се представя в една от формите:

- оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Националната здравноосигурителна каса, със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след крайния срок на договора. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

- Парична сума, преведена по банкова сметка на РЗОК – Благоевград,

банка “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, клон Благоевград

IBAN: BG02UBBS80023114069210

BIC – UBBSBGSF

- застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

4. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

5. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между Възложителя и Изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност,

включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни

изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко

заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/08/2022