Leveringen - 426377-2022

05/08/2022    S150

Bulgarije-Blagoevgrad: Elektriciteit

2022/S 150-426377

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RAYONNA ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA - BLAGOEVGRAD
Nationaal identificatienummer: 1218582201431
Postadres: pl. Georgi Izmirliev No..9
Plaats: gr.Blagoevgrad
NUTS-code: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Postcode: 2700
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Rozalina Ventsislavova Handzhiyska
E-mail: blagoevgrad@nhif.bg
Telefoon: +359 7388300420
Fax: +359 7388300413
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.nhif.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/27077
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Благоевград“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 170 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 170 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/08/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022