Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 426399-2021

23/08/2021    S162

Slovakia-Trenčín: Miscellaneous medical devices and products

2021/S 162-426399

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trenčiansky samosprávny kraj
National registration number: 36126624
Postal address: K dolnej stanici 7282/20A
Town: Trenčín
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Postal code: 91101
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Ľubomír Gašparík
E-mail: verejne.obstaravanie@tsk.sk
Telephone: +421 326555710
Fax: +421 32326555709
Internet address(es):
Main address: www.tsk.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433129
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433129
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rádioterapeutické prístroje pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza

Reference number: FUR000082_TSK
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu s rozšíreným portfóliom ventilačných režimov - 3,00 ks

Prenosný monitor vitálnych funkcií - 5,00 ks

Infúzne systémy pre intenzívnu starostlivosť o pacienta -1,00 ks

Prístroj na mimotelovú membránovú oxygenáciu ECMO - 1,00 ks

Transportný pľúcny ventilátor vhodný do prostredia MRI - 1,00 ks

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 327 569.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu s rozšíreným portfóliom ventilačných režimov

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
51410000 Installation services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa organizácie: Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

II.2.4)Description of the procurement:

Ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu s rozšíreným portfóliom ventilačných režimov3,00 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 123 062.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXV3

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Prenosný monitor vitálnych funkcií

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195000 Patient-monitoring system
33195100 Monitors
51410000 Installation services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa organizácie: Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

II.2.4)Description of the procurement:

Prenosný monitor vitálnych funkcií - 5,00 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 345.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXV3

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Infúzne systémy pre intenzívnu starostlivosť o pacienta

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194100 Devices and instruments for infusion
51410000 Installation services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa organizácie: Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

II.2.4)Description of the procurement:

Infúzne systémy pre intenzívnu starostlivosť o pacienta1,00 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 48 400.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXV3

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Prístroj na mimotelovú membránovú oxygenáciu ECMO

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
51410000 Installation services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa organizácie: Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

II.2.4)Description of the procurement:

Prístroj na mimotelovú membránovú oxygenáciu ECMO - 1,00 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 92 883.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXV3

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Transportný pľúcny ventilátor vhodný do prostredia MRI

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
51410000 Installation services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa organizácie: Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

II.2.4)Description of the procurement:

Transportný pľúcny ventilátor vhodný do prostredia MRI - 1,00 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 32 878.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXV3

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn.:

vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,

vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; K ostatným podmienkam v rámci tohto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk;

vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáliwww.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Aj v tomto prípade platí, že verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti členom skupiny overí na portáliwww.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

3. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ si pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sú uvedené v súťažných podkladoch

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/09/2021
Local time: 11:30
Place:

Ultima Ratio s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO.

Vstup na otváranie ponúk bude umožnený, vzhľadom na aktuálnu anemickú situáciu, len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka).

Funkcionalita IS EVO ver. 18 umožňuje účasť na otváraní aj online.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.

4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného finančného krytia alebo v prípade neschválenia procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa.

7) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO.

8) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme.

9) Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/08/2021