Lieferungen - 426424-2022

Submission deadline has been amended by:  471390-2022
05/08/2022    S150

Polska-Poznań: Komputery osobiste

2022/S 150-426424

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 631257822
Adres pocztowy: Plac Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramczyk
E-mail: malgorzata_abramczyk@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785085
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 170 zestawów komputerowych klasy PC

Numer referencyjny: ZPb-II.271.77.2022.MA
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych i nieużywanych 170 zestawów komputerowych klasy PC.

2) Zamawiający wymaga, by dostarczony przedmiot zamówienia posiadał wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w szczególności dotyczące wyrobu gotowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości.

3) Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawcy i producenta na dostarczony przedmiot zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 85 zestawów komputerowych klasy PC, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do umowy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61 – 841 Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Dostawa 85 zestawów komputerowych klasy PC, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do umowy,

2) Zamawiający wymaga, by dostarczony przedmiot zamówienia posiadał wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w szczególności dotyczące wyrobu gotowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości.

3) Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawcy i producenta na dostarczony przedmiot zamówienia.

4) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia dla części I określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne sprzętu wg BAPCo SYSmark 25 Office Productivity / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne sprzętu wg BAPCo SYSmark 25 Overall Rating / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ustala się wadium w wysokości: 7 000,00 zł. Informacje nt wadium, zawiera pkt IX SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 85 zestawów komputerowych klasy PC, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1b do umowy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61 – 841 Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Dostawa 85 zestawów komputerowych klasy PC, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1b do umowy

2) Zamawiający wymaga, by dostarczony przedmiot zamówienia posiadał wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w szczególności dotyczące wyrobu gotowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości.

3) Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawcy i producenta na dostarczony przedmiot zamówienia.

4) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia dla części II określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne sprzętu wg BAPCo SYSmark 25 Office Productivity / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne sprzętu wg BAPCo SYSmark 25 Overall Rating / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ustala się wadium w wysokości: 7 000,00 zł. Informacje nt wadium, zawiera pkt IX SWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę obejmującą swym zakresem minimum 50 sztuk zestawów komputerowych klasy PC.

Uwaga. W przypadku złożenia oferty na dwie części, Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykonał dostawę, o której mowa powyżej.

Wykaz:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 6 do SWZ.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca

z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

– oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 6 Wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2022
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z pkt IV.3 SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 7) i 10) ustawy,

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

c) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zawiera pkt VI.2 i VI.8 SWZ.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt VI.4 SWZ.

4. Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w pkt VI.9 SWZ.

5. Dokumenty dla podmiotów zagranicznych wskazano w pkt VI SWZ.

6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej wskazano w pkt VIII SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, a także Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022