Suministros - 426470-2018

02/10/2018    S189

Polonia-Katowice: Ordenadores personales

2018/S 189-426470

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Biblioteka Śląska
Número de identificación fiscal: 276878007
Dirección postal: pl. Rady Europy 1
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-021
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Lazarowicz
Correo electrónico: beata.lazarowicz@bs.katowice.pl
Teléfono: +48 32-20-83-875
Fax: +48 32-20-83-720
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bs.katowice.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip-slaskie.pl/bslaska/zamowienia_publiczne/1
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Biblioteka Śląska - Sekretariat
Número de identificación fiscal: 276878007
Dirección postal: Plac Rady Europy 1
Localidad: Katowice
Código postal: 40-021
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Lazarowicz
Teléfono: +48 32-20-83-875
Correo electrónico: beata.lazarowicz@bs.katowice.pl
Fax: +48 32-20-83-720
Código NUTS: PL22A Katowicki
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bs.katowice.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie...

Número de referencia: DDB.201.8.2018
II.1.2)Código CPV principal
30213000 Ordenadores personales
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakres zamówienia obejmuje:

1) sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami (komputery stacjonarne i laptopy z oprogramowaniem systemowym, pakietem Microsoft Office, programem antywirusowym oraz akcesoriami, router, pakiety Microsoft Office, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka, skaner),

2) sprzęt poligraficzny: wielofunkcyjna wysokonakładowa kolorowa drukarka laserowa format A3,

3) Sprzęt audiowizualny wraz z akcesoriami (rzutniki multimedialne, zestaw nagłaśniający, głośniki komputerowe, ekrany projekcyjne)

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego i poligraficznego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000 Ordenadores personales
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
30214000 Puestos de trabajo
30231300 Pantallas de visualización
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
38520000 Escáneres
32320000 Equipo audiovisual y de televisión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Katowice - Biblioteka Śląska

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakres zamówienia obejmuje:

1) sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami (komputery stacjonarne i laptopy z oprogramowaniem systemowym, pakietem Microsoft Office, programem antywirusowym oraz akcesoriami, router, pakiety Microsoft Office, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka, skaner),

2) sprzęt poligraficzny: wielofunkcyjna wysokonakładowa kolorowa drukarka laserowa format A3,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 zawarty został w załączniku nr 6a do SIWZ.

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie sprzętu zgodnie z opisem wskazanym w załączniku nr 6a do SIWZ, jego rozładunek, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie i uruchomienie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kg – wydłużenie okresu gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Kt – termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z akcesoriami

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32320000 Equipo audiovisual y de televisión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Katowice - Biblioteka Śląska

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Sprzęt audiowizualny wraz z akcesoriami (rzutniki multimedialne, zestaw nagłaśniający, głośniki komputerowe, ekrany projekcyjne)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 zawarty został w załączniku nr 6b do SIWZ.

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie sprzętu zgodnie z opisem wskazanym w załączniku nr 6b do SIWZ, jego rozładunek, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie i uruchomienie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kg – wydłużenie okresu gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Kt – termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z ofertą.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

4.1. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.2. wobec których zachodzi przesłanka wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt 1 to jest: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978,1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)

5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w ust. 6.

8. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ustawy Prawo Zamówień Publicznych tzw. procedura odwrócona. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.1. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 8, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Dalsza część informacji z punktu III 1.1.

XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a (część 1 zamówienia) i/lub 1b (część 2 zamówienia) do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.1. JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@bs.katowice.pl

5.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. Dalsza część w punkcie III.1.3.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

6.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

6.1.1. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

6.1.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.1.3. Oświadczenia wykonawcy dotyczące:- braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.- braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Wzór Oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.2.1. pkt 6.1.2., składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

6.2.2. pkt 6.1.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w punkcie 6.3. stosuje się.

6.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.1.2, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.2.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w punkcie 6.3. stosuje się.

6.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 6.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Część 1 zamówienia - 2.000,00 PLN

Część 2 zamówienia – 200,00 PLN

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamawiający skorzystał z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, Pilna potrzeba udzielenia zamówienia związana jest z koniecznością pilnego udzielenia i realizacji zamówienia umożliwiającą jak najszybsze zakończenie realizacji Projektu. Brak realizacji projektu w terminie skutkować będzie utratą dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co w konsekwencji spowoduje zaprzestanie realizacji projektu, ponieważ Biblioteka Śląska nie dysponuje funduszami własnymi na realizację projektu.

Za możliwością zastosowania przepisu art. 43 ust. 2b przemawia również fakt, że wartość części zamówienia udzielanego w ramach przedmiotowego zamówienia została ustalona na kwotę około 150 000 PLN netto, konieczność stosowania tzw. „procedury unijnej” wynika z obowiązku sumowania zamówień tego samego rodzaju, charakter i zakres przedmiotu zamówienia powoduje, że przygotowanie oferty przez wykonawców nie jest czasochłonne

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/10/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 10/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/10/2018
Hora local: 11:30
Lugar:

1. Ofertę na część 1 i/lub część 2 należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w Bibliotece Śląskiej, pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, Sekretariat, POLSKA do dna 12 października do godz. 11.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.10.2018 r., o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 112 „Delfinka”.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z ofertą.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się zamówień z art 67 ust 1 pkt 6, 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z procedurą określoną w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

1

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27/09/2018