Lieferungen - 426522-2022

05/08/2022    S150

Česko-Dolní Rožínka: Nafta

2022/S 150-426522

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM
Národní identifikační číslo: 00002739
Poštovní adresa: Dolní Rožínka 86, 59251 Dolní Rožínka
Obec: Dolní Rožínka
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 59251
Země: Česko
Kontaktní osoba: Marek Burian
E-mail: burian@diamo.cz
Tel.: +420 566593845
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.diamo.cz
Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Hornictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nafta - nové

Spisové číslo: D400/06319/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
09134200 Nafta
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je dodávka nafty včetně dopravy a přečerpání do cisterny pro Středisko dopravy v Dolní Rožínce, Středisko RD Jeseník ve Zlatých Horách a pracoviště v lokalitě Mydlovary o. z. GEAM Dolní Rožínka.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 100 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 3
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 3
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 1. - Lokalita Dolní Rožínka

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
09134200 Nafta
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka nafty včetně dopravy a přečerpání do cisterny pro Středisko dopravy v Dolní Rožínce.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium nákladů - Název: Nabídková cena části zakázky dle výpočtu celkové nabídkové ceny uvedené v Příloze č. 1 - návrhu Kupní smlouvy. / Váha: 100.00
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 800 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 26/09/2022
Konec: 31/12/2022
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 2. - Lokalita Zlaté Hory

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
09134200 Nafta
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka nafty včetně dopravy a přečerpání do cisterny pro Středisko RD Jeseník ve Zlatých Horách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium nákladů - Název: Nabídková cena části zakázky dle výpočtu celkové nabídkové ceny uvedené v Příloze č. 1 - návrhu Kupní smlouvy. / Váha: 100.00
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 26/09/2022
Konec: 31/12/2022
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 3. - Lokalita Mydlovary

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
09134200 Nafta
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Dodávky Nafty včetně dopravy a přečerpání do cisterny pro pracoviště v lokalitě Mydlovary.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium nákladů - Název: Nabídková cena části zakázky dle výpočtu celkové nabídkové ceny uvedené v Příloze č. 1 - návrhu Kupní smlouvy. / Váha: 100.00
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 900 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 26/09/2022
Konec: 31/12/2022
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/09/2022
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 02/09/2022
Místní čas: 11:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/08/2022