Lieferungen - 426540-2022

Submission deadline has been amended by:  456439-2022
05/08/2022    S150

Slovensko-Trnava: Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky

2022/S 150-426540

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trnava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00313114
Poštová adresa: Hlavná 1
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 91771
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová
E-mail: renata.gregusova@trnava.sk
Telefón: +421 333236343
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.trnava.sk/sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445676
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29279/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, sídlisko Linčianska

II.1.2)Hlavný kód CPV
34928480 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka a realizácia celkovo 11 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, z toho v rámci 1. časti zákazky 5 stojísk a v rámci 2. časti zákazky 6 stojísk.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 306 325.62 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad KRUHOVÉ

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44613800 Kontajnery na odpadový materiál
45112000 Výkopové zemné práce a presun zemín
45111291 Úprava terénu na stavenisku
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sídlisko Linčianska v Trnave

II.2.4)Opis obstarávania:

Výpis stojísk 1. časť: Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad KRUHOVÉ:

Stojisko S4 Jiráskova 23 (Nerudova)

Stojisko S5 Nerudova 9

Stojisko S7 Nerudova 1

Stojisko S9 generála Goliána 45

Stojisko S11 generála Goliána 32

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 128 139.19 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad ŠTVORCOVÉ

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44613800 Kontajnery na odpadový materiál
45112000 Výkopové zemné práce a presun zemín
45111291 Úprava terénu na stavenisku
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sídlisko Linčianska v Trnave

II.2.4)Opis obstarávania:

Výpis stojísk 2. časť: Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad ŠTVORCOVÉ:

Stojisko S2 generála Goliána 33 (Limbová)

Stojisko S3 Jiráskova 28

Stojisko S6 Nerudova 3

Stojisko S10 generála Goliána 28

Stojisko S12 generála Goliána 24

Stojisko S13 generála Goliána 20

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 178 186.43 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok

účasti podľa § 39 ZVO.

Uchádzač nepredkladá doklad podľa písm. e), ak je takýto doklad k dispozícii prostredníctvom internetového portálu

OverSi.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného

obstarávania dodal tovary podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky (polopodzemné kontajnery), pričom súhrnná hodnota dodaných tovarov musí byť aspoň 50 000 eur bez DPH.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti spôsobom podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok

účasti podľa § 39 ZVO.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/09/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/09/2022
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a bude prebiehať v mieste - online priestore systému JOSEPHINE.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku do tejto zákazky. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/08/2022