Palvelut - 426578-2019

11/09/2019    S175    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut

2019/S 175-426578

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
2094551-1
Myllypurontie 1
Helsinki
00920
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinta@metropolia.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.metropolia.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=248943&tpk=bf0af1a9-1604-4b68-a78e-80ada1232e18
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: korkeakoulu
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Myyrmäen kampuksen ylläpitotehtävät 2020–2022 (2024)

Viitenumero: 20-2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70330000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pyytää teiltä tarjousta Metropolian Myyrmäen kampuksen kiinteistön kiinteistö- ja ulkoaluehoidosta, sähkökäytönjohtajuudesta sekä teknisen huollon tehtävistä osoitteessa Leiritie 1, 01600 Vantaa.

Tarjouspyyntö koostuu seuraavista liitteistä:

– Liite 1 Valintaperusteet

– Liite 2 Kerroslaskelma

– Liite 3 Sopimusohjelma

– Liite 4 Sopimusluonnos

– Liite 5.1 Hintatarjouslomake

– Liite 5.2 Yksikköhinnat

– Liite 6 Tehtäväkuvaukset

– Liite 7.1–7.4 Laiteluettelot (A-, B- ja C-osat sekä piirustukset rasvakanavasta)

– Liite 8 Hankintarajat

– Liite 9 Kohdetiedot

– Liite 10 Ulkoaluepiirustus.

Tarjoajan tulee osallistua tilaajan järjestämään kohteen tutustumistilaisuuteen tarjouksen jättämiseksi. Lisätiedot kohdassa II.2.4).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pyytää teiltä tarjousta Metropolian Myyrmäen kampuksen kiinteistön kiinteistö- ja ulkoaluehoidosta, sähkökäytönjohtajuudesta sekä teknisen huollon tehtävistä osoitteessa Leiritie 1, 01600 Vantaa. Kohteen ensimmäinen osa on valmistunut 1981 ja sitä on laajennettu tämän jälkeen vuosina 1991 ja 2018. Kiinteistöhuolto alkaa kohteessa 1.1.2020 alkaen. 2018 valmistuneen C-osan sekä osittain A- ja B- osien uusittujen laitteiden osalta on voimassa urakoitsijoille kuuluvia takuuaikaisia huolto- ja korjausvastuita sopimuskauden alussa. Takuuaikaisten järjestelmien huoltovastuiden päätyttyä laitteiden ja järjestelmien huollot tullaan liittämään osaksi tätä sopimusta. Sähkökäytönjohtajuus kohteessa alkaa 1.10.2020 tai mahdollisesti aikaisemmin.

Kohteeseen tutustuminen:

Tarjouksen antajien tulee osallistua tilaajan järjestämään tutustumistilaisuuteen, joka järjestetään kohteessa (Leiritie 1, Vantaa) 19.9.2019 klo 13:00 alkaen. Tutustumistilaisuuteen on tarjoajan edustajan varattava aikaa klo 16:00 asti. Kokoontuminen on Myyrmäen kampuksen pääsisäänkäynnissä. Ilmoittautumiset tilaisuuteen sähköpostilla osoitteeseen tanel.tuuha@metropolia.fi. Tutustumistilaisuuteen osallistumatta jättäminen on hylkäysperuste. Tutustumistilaisuudessa esitellään kohdetta ja sen järjestelmiä. Lisäksi Metropolia esittelee Metropolian yritysyhteistyömallia. Tarjoaja voi pyytää kohteen pohjapiirustukset sähköpostitse osoitteesta tanel.tuuha@metropolia.fi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 16/07/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 3 kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli sopimus halutaan päättää määräaikaisen sopimuskauden lopussa, tulee tästä ilmoittaa toiselle sopijapuolelle viimeistään 31.12.2021 mennessä ja tämän jälkeen tehty 3 kk irtisanomisaika alkaa määräaikaisen sopimuskauden jälkeen (17.7.2022).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Luotettavana selvityksenä hyväksytään tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämän selvitykset ja/tai vastaavat selvitykset eri viranomaisilta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan taloudellisten edellytysten tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Voidakseen jättää hyväksyttävän tarjouksen tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjoajat, joiden ratingluokitus on alhaisempi, suljetaan tarjousvertailun ulkopuolelle. Lisäksi tarjoajan luottotietojen tulee olla häiriöttömät.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Jättäessään tarjouksen tarjoaja vakuuttaa, ettei tarjoajan yritys tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ole syyllistynyt julkisista hankinnoista annetuin lain 80 §:ssä mainittuihin rikoksiin eikä tarjoajaa koske hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Valitun toimittajan tulee toimittaa hankintayksikölle tarkastettavaksi rikosrekisteriotteet hankintalaissa 79 § ja 80 § mainittujen säännösten mukaisesti ennen sopimuksen allekirjoittamista.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/10/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/10/2019
Paikallinen aika: 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/09/2019