Lieferungen - 426587-2022

05/08/2022    S150

Ungarn-Budapest: Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung

2022/S 150-426587

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Kajak -Kenu Szövetség
Nationale Identifikationsnummer: 18160037241
Postanschrift: Latorca Utca 2 25666/3
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1138
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Bakos Lajos
E-Mail: lajos.bakos@mkksz.hu
Telefon: +36 209220866
Fax: +36 209220866
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kajakkenusport.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001125892022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001125892022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Kbt. 5.§ (1) e) pont szerinti szervezet
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Sport

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

MKKSZ - Közép-Duna régióba hajók beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001125892022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34512000 Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által Közép-Duna térségben szerveztett vízitúráihoz kapcsolódóan vízitúra és egyéb kapcsolódó eszközök bővítése és ez alapján az alábbi eszközök beszerzése a II.2.4) pontban meghatározott mennyiségben, típusban és méretben.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34512000 Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

7030 Paks, ASE csónakház, Atomerőmű Sportegyesület Paks Dunaparti csónakháza., Hrsz.: 8803/9

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által Közép-Duna térségben szerveztett vízitúráihoz kapcsolódóan vízitúra és egyéb kapcsolódó eszközök bővítése és ez alapján az alábbi eszközök beszerzése az alább megadott mennyiségben, melyek részletes paramétereit a műszaki leírás külön tartalmazza:

ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE DARABSZÁM

HAT SZEMÉLYES TÚRAKENU 6

NÉGY SZEMÉLYES TÚRAKENU 26

EGYSZEMÉLYES TÚRAKAJAK - KEZDŐ 15

EGYSZEMÉLYES TÚRAKAJAK - HALADÓ 30

NORMÁL TÚRAKAJAK PÁROS 25

HÁROM SZEMÉLYES TÚRAKAJAK 10

SURFSKI 16

KEZDŐ SUP DESZKA 40

HALADÓ SUP DESZKA 15

RÖGZÍTETT ÁLLÁSÚ KAJAKLAPÁT - Felnőtt 100

RÖGZÍTETT ÁLLÁSÚ KAJAKLAPÁT - Gyerek 32

ÁLLÍTHATÓ KAJAKLAPÁT 28

KENULAPÁT - Felnőtt 128

KENULAPÁT - Gyerek 32

SUPLAPÁT 70

MENTŐMELLÉNY 375

KÖTELEZŐ FELSZERELÉS CSOMAG 150

VÍZHATLAN ZSÁK 40 L 180

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:

- hajók és kapcsolódó eszközök költségét;

- szállítását, telepítését (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, az eszközök használatra kész állapotban történő átadását, ha szükséges az összeszerelést is);

- garanciát (jótállást).

Ajánlattétel során kizárólag új eszközök ajánlhatók meg. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 190
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.1.6. pont folytatása: közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból áll, komplex feladatok egyidejű teljesítését és a teljesítések összehangolását indokolja, mely kiemelten fontos a következő időszakban. Az ellátandó feladatok jellege, illetve az elvárt támogatás természetéből adódóan nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel.

II.2.7.: A szerződés teljesítése naptári napban értendő a szerződés hatálybalépése napjától. Az ajánlatkérő - jóváhagyása esetén - előteljesítést elfogad. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. - III.1.3. pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).

Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§-16.§ szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10.§-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során: - a Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8.§-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése irányadó. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7.§-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13.§]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Irányadó további jogszabályi rendelkezések: Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdések.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Irányadó továbbá a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés.

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb árubeszerzésre (vízi sporteszközök értékesítésére (szállítására) és/vagy egyéb módon történő hasznosításra) vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. a) és 22.§ (1) bekezdése szerint kiállított és legalább az alábbiakat tartalmazó referencia igazolást/referencianyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,

c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

e) a teljesítés megkezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

f) a teljesítés mennyisége;

g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

Alkalmazandó jogszabályi hely még: Kbt. 140.§ (9) bekezdése.

Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három éven (harminchat hónap) belül befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett referencia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbiak szerinti referenciát:

- Legalább 1 (egy) db olyan vízi sporteszközök értékesítésére (szállítására) és/vagy egyéb módon történő hasznosításra vonatkozó referencia, amelyben a leszállított termékek száma az 500 darabot elérte.

A referencia 1 (egy) szerződésből is teljesíthető, ugyanakkor legfeljebb 15 (tizenöt) referencia bemutatása lehetséges.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§):

Mérték: a nettó szerződéses ellenérték 1 %-a naptári naponta, max. 15 %. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás teljesítés idejére kikötött késedelmi kötbér kivetésének eltérő rendelkezéseit a szerződés tervezete tartalmazza.

Hibás teljesítési kötbér (Ptk. 6:186.§):

Hibás teljesítés esetében a Vevő ugyanolyan összegű kötbérre jogosult, mint amelyet késedelmes teljesítéskor követelhet arra az időre, amely a hiba bejelentését követően a pótlás, illetve a kijavítás végrehajtására nyitva álló határidő lejártától a megfelelő teljesítésig tart.

Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§):

Mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a. A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő érvényesíti, ha a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős (különösen a nyertes Ajánlattevő felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá szerződésszegésére alapított rendkívüli felmondás vagy elállás). A meghiúsulási kötbér érvényesítésekor az addig érvényesített késedelmi kötbér összege levonásra kerül a meghiúsulási kötbér összegéből.

Jótállási kötelezettség:

Az Ajánlattevő - valamennyi részben - teljes körű jótállást biztosít az általa gyártott/ szállított az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított alábbi időtartamra:

- Hajótestre: 24 hónap

- Hajó kiegészítő eszközeire, kapcsolódó eszközökre: 24 hónap

- UV állóság tekintetében: 120 hónap

A szerződéses biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

Előleg: a nettó szerződéses ár 10 %-a. Az előleget nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 15 napon belül kérnie kell. Számlák száma: 4 darab résszámla és 1 darab végszámla.

Jogszabály: Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdése, valamint a (10)-(11) bekezdése, valamint a késedelmi kamat tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és 6:155.§-a.

További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/09/2022
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/09/2022
Ortszeit: 16:00
Ort:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68.§ rendelkezéseinek megfelelően és a 424/2017. Korm. rendelet 15.§ (2)bekezdése alapján az ajánlatok bontása elektronikus úton történik az EKR rendszerútján.

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

IV.2.6. pont folytatása: Ajánlatkérő a 1 hónap alatt 30 napot ért összhangban aKözbeszerzési Dokumentumban foglaltakkal.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71.§ (6)-ot. A hiánypótlás EKR rendszer útján.

2) Az ajánlathoz csatolni kell: aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás; folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is).

3) Az ajánlathoz csatolni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló, a Kbt. 66.§ (2), a 66.§ (6) a) és b), a 65.§ (7) a 67. § (4) szerinti, valamint a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat. A Kbt. 66.§ (2), a 67. § (4) bekezdése szerinti és a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló és a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével kell ajánlattevőnek benyújtania.

4) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.

5) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.

6) Ajánlattevőnek az ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek az alábbi részekből kell állnia: 1.) A szakmai ajánlat részeként Ajánlattevő köteles ártáblázatot csatolni. 2.) Ajánlattevő adja meg a megajánlott termék gyártóját, típusát (amennyiben egyedi gyártás, akkor a típusnál ez kerüljön feltüntetésre) és származási helyét. Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevőnek az alábbiakat kell figyelembe venni: hajók és kapcsolódó eszközök költsége; szállítás, telepítés költségei (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, az eszközök használatra kész állapotban történő átadását, ha szükséges az összeszerelést is); jótállás. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a gyártó vagy típus meg nem ajánlása nem minősül a Kbt. 71.§ (8) szerinti egyedi részletkérdésnek, így e körben hiánypótlásnak nincsen helye, az ajánlat érvénytelen.

7) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.

8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okirat alkalmas. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.

9) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56.§.

10) Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6)-re is.

11) Az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (13) és (14)-ben leírtak szerint ellenőrizni.

12) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 79.§ (2) szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131.§ (5)-(6) az irányadó.

13) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A.§ (1) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (3) alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, ott az Ajánlattevő köteles nyilatkozatát az elektronikus űrlap felhasználásával megtenni.

14) Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv. 1.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

15) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) e) pontját jelen eljárásban alkalmazza.

16) Az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 76.§ (5) rendelkezéseire is - az érvényes ajánlatot a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár szempont alapján bírálja el. Ennek indoka, hogy az egyes beszerzési tárgyak típusa, műszaki tartalma részletesen meghatározásra került, külön nincs olyan minőségi jellemző vagy egyéb olyan körülmény, ami értékelésre kerülhetne a benyújtandó ajánlatoknál.

17) Feltételes közbeszerzés [Kbt. 53.§ (6)]: Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítására irányuló igényt nyújt be. A támogatásra irányuló igény módosításának el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan körülmény, amely miatt a tárgy szerinti közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítható, valamint az eljárás eredményének kihirdetését követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés hatályba lépése a Kbt. 132.§ (12) alapján felfüggesztő feltétel.

18) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz lehetővé.

19) A III.1.3) alkalmassági feltételek es ezek igazolási módja a minősitett ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősitesi szempontokhoz képest szigorúbb.

20) FAKSZ: dr. Esztári Csaba 00946

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022