Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 426587-2022

05/08/2022    S150

Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek

2022/S 150-426587

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Kajak -Kenu Szövetség
Nemzeti azonosító szám: 18160037241
Postai cím: Latorca Utca 2 25666/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Lajos
E-mail: lajos.bakos@mkksz.hu
Telefon: +36 209220866
Fax: +36 209220866
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kajakkenusport.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001125892022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001125892022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5.§ (1) e) pont szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MKKSZ - Közép-Duna régióba hajók beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001125892022
II.1.2)Fő CPV-kód
34512000 Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által Közép-Duna térségben szerveztett vízitúráihoz kapcsolódóan vízitúra és egyéb kapcsolódó eszközök bővítése és ez alapján az alábbi eszközök beszerzése a II.2.4) pontban meghatározott mennyiségben, típusban és méretben.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34512000 Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, ASE csónakház, Atomerőmű Sportegyesület Paks Dunaparti csónakháza., Hrsz.: 8803/9

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által Közép-Duna térségben szerveztett vízitúráihoz kapcsolódóan vízitúra és egyéb kapcsolódó eszközök bővítése és ez alapján az alábbi eszközök beszerzése az alább megadott mennyiségben, melyek részletes paramétereit a műszaki leírás külön tartalmazza:

ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE DARABSZÁM

HAT SZEMÉLYES TÚRAKENU 6

NÉGY SZEMÉLYES TÚRAKENU 26

EGYSZEMÉLYES TÚRAKAJAK - KEZDŐ 15

EGYSZEMÉLYES TÚRAKAJAK - HALADÓ 30

NORMÁL TÚRAKAJAK PÁROS 25

HÁROM SZEMÉLYES TÚRAKAJAK 10

SURFSKI 16

KEZDŐ SUP DESZKA 40

HALADÓ SUP DESZKA 15

RÖGZÍTETT ÁLLÁSÚ KAJAKLAPÁT - Felnőtt 100

RÖGZÍTETT ÁLLÁSÚ KAJAKLAPÁT - Gyerek 32

ÁLLÍTHATÓ KAJAKLAPÁT 28

KENULAPÁT - Felnőtt 128

KENULAPÁT - Gyerek 32

SUPLAPÁT 70

MENTŐMELLÉNY 375

KÖTELEZŐ FELSZERELÉS CSOMAG 150

VÍZHATLAN ZSÁK 40 L 180

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:

- hajók és kapcsolódó eszközök költségét;

- szállítását, telepítését (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, az eszközök használatra kész állapotban történő átadását, ha szükséges az összeszerelést is);

- garanciát (jótállást).

Ajánlattétel során kizárólag új eszközök ajánlhatók meg. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 190
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.6. pont folytatása: közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból áll, komplex feladatok egyidejű teljesítését és a teljesítések összehangolását indokolja, mely kiemelten fontos a következő időszakban. Az ellátandó feladatok jellege, illetve az elvárt támogatás természetéből adódóan nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel.

II.2.7.: A szerződés teljesítése naptári napban értendő a szerződés hatálybalépése napjától. Az ajánlatkérő - jóváhagyása esetén - előteljesítést elfogad. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. - III.1.3. pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).

Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§-16.§ szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10.§-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során: - a Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8.§-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése irányadó. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7.§-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13.§]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Irányadó további jogszabályi rendelkezések: Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdések.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Irányadó továbbá a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés.

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb árubeszerzésre (vízi sporteszközök értékesítésére (szállítására) és/vagy egyéb módon történő hasznosításra) vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. a) és 22.§ (1) bekezdése szerint kiállított és legalább az alábbiakat tartalmazó referencia igazolást/referencianyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,

c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

e) a teljesítés megkezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

f) a teljesítés mennyisége;

g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

Alkalmazandó jogszabályi hely még: Kbt. 140.§ (9) bekezdése.

Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három éven (harminchat hónap) belül befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett referencia.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbiak szerinti referenciát:

- Legalább 1 (egy) db olyan vízi sporteszközök értékesítésére (szállítására) és/vagy egyéb módon történő hasznosításra vonatkozó referencia, amelyben a leszállított termékek száma az 500 darabot elérte.

A referencia 1 (egy) szerződésből is teljesíthető, ugyanakkor legfeljebb 15 (tizenöt) referencia bemutatása lehetséges.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§):

Mérték: a nettó szerződéses ellenérték 1 %-a naptári naponta, max. 15 %. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás teljesítés idejére kikötött késedelmi kötbér kivetésének eltérő rendelkezéseit a szerződés tervezete tartalmazza.

Hibás teljesítési kötbér (Ptk. 6:186.§):

Hibás teljesítés esetében a Vevő ugyanolyan összegű kötbérre jogosult, mint amelyet késedelmes teljesítéskor követelhet arra az időre, amely a hiba bejelentését követően a pótlás, illetve a kijavítás végrehajtására nyitva álló határidő lejártától a megfelelő teljesítésig tart.

Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§):

Mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a. A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő érvényesíti, ha a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős (különösen a nyertes Ajánlattevő felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá szerződésszegésére alapított rendkívüli felmondás vagy elállás). A meghiúsulási kötbér érvényesítésekor az addig érvényesített késedelmi kötbér összege levonásra kerül a meghiúsulási kötbér összegéből.

Jótállási kötelezettség:

Az Ajánlattevő - valamennyi részben - teljes körű jótállást biztosít az általa gyártott/ szállított az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított alábbi időtartamra:

- Hajótestre: 24 hónap

- Hajó kiegészítő eszközeire, kapcsolódó eszközökre: 24 hónap

- UV állóság tekintetében: 120 hónap

A szerződéses biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

Előleg: a nettó szerződéses ár 10 %-a. Az előleget nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 15 napon belül kérnie kell. Számlák száma: 4 darab résszámla és 1 darab végszámla.

Jogszabály: Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdése, valamint a (10)-(11) bekezdése, valamint a késedelmi kamat tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és 6:155.§-a.

További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/09/2022
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/09/2022
Helyi idő: 16:00
Hely:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68.§ rendelkezéseinek megfelelően és a 424/2017. Korm. rendelet 15.§ (2)bekezdése alapján az ajánlatok bontása elektronikus úton történik az EKR rendszerútján.

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

IV.2.6. pont folytatása: Ajánlatkérő a 1 hónap alatt 30 napot ért összhangban aKözbeszerzési Dokumentumban foglaltakkal.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71.§ (6)-ot. A hiánypótlás EKR rendszer útján.

2) Az ajánlathoz csatolni kell: aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás; folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is).

3) Az ajánlathoz csatolni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló, a Kbt. 66.§ (2), a 66.§ (6) a) és b), a 65.§ (7) a 67. § (4) szerinti, valamint a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat. A Kbt. 66.§ (2), a 67. § (4) bekezdése szerinti és a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló és a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével kell ajánlattevőnek benyújtania.

4) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.

5) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.

6) Ajánlattevőnek az ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek az alábbi részekből kell állnia: 1.) A szakmai ajánlat részeként Ajánlattevő köteles ártáblázatot csatolni. 2.) Ajánlattevő adja meg a megajánlott termék gyártóját, típusát (amennyiben egyedi gyártás, akkor a típusnál ez kerüljön feltüntetésre) és származási helyét. Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevőnek az alábbiakat kell figyelembe venni: hajók és kapcsolódó eszközök költsége; szállítás, telepítés költségei (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, az eszközök használatra kész állapotban történő átadását, ha szükséges az összeszerelést is); jótállás. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a gyártó vagy típus meg nem ajánlása nem minősül a Kbt. 71.§ (8) szerinti egyedi részletkérdésnek, így e körben hiánypótlásnak nincsen helye, az ajánlat érvénytelen.

7) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.

8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okirat alkalmas. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.

9) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56.§.

10) Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6)-re is.

11) Az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (13) és (14)-ben leírtak szerint ellenőrizni.

12) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 79.§ (2) szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131.§ (5)-(6) az irányadó.

13) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A.§ (1) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (3) alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, ott az Ajánlattevő köteles nyilatkozatát az elektronikus űrlap felhasználásával megtenni.

14) Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv. 1.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

15) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) e) pontját jelen eljárásban alkalmazza.

16) Az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 76.§ (5) rendelkezéseire is - az érvényes ajánlatot a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár szempont alapján bírálja el. Ennek indoka, hogy az egyes beszerzési tárgyak típusa, műszaki tartalma részletesen meghatározásra került, külön nincs olyan minőségi jellemző vagy egyéb olyan körülmény, ami értékelésre kerülhetne a benyújtandó ajánlatoknál.

17) Feltételes közbeszerzés [Kbt. 53.§ (6)]: Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítására irányuló igényt nyújt be. A támogatásra irányuló igény módosításának el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan körülmény, amely miatt a tárgy szerinti közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítható, valamint az eljárás eredményének kihirdetését követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés hatályba lépése a Kbt. 132.§ (12) alapján felfüggesztő feltétel.

18) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz lehetővé.

19) A III.1.3) alkalmassági feltételek es ezek igazolási módja a minősitett ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősitesi szempontokhoz képest szigorúbb.

20) FAKSZ: dr. Esztári Csaba 00946

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/08/2022