Varer - 426630-2022

05/08/2022    S150

Danmark-Glostrup: Adgangskontrolsystem

2022/S 150-426630

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vridsløselille Andelsboligforening afd. 59 Galgebakken v/ BO-VEST
CVR-nummer: 65167328
Postadresse: Stationsparken 37
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: DK-2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Lee Schmidt Weinreich
E-mail: lsw@bo-vest.dk
Telefon: +45 88190047
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bo-vest.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jossphijhk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jossphijhk
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af digitalt låsesystem til VA59 Galgebakken

Sagsnr.: 96159
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42961100 Adgangskontrolsystem
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vridsløselille Andelsboligforenings afdeling 961-59 Galgebakken står over for en kommende helhedsplan.

I forbindelse med renoveringen skal afdelingen have leveret digitalt låsesystem med digitale cylindere og nøgler på alle indgangsdøre til afdelingens 689 boliger, samtidig ønsker afdelingen undervisning af medarbejderne i anvendelse af software, instruktion og montage af boligcylindere, systemlicens i 12 måneder og hotline support på systemet.

Desuden option på fremtidig cylindere m.v. til beboerhus, ejendomskontor samt på adgangsveje til bebyggelsen afspærret med bom og dertilhørende hængelåse samt installation af 7 opdateringspunkter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44521120 Elektronisk sikkerhedslås
44521210 Hængelåse
44522000 Lukketøj, dele til låse og nøgler
98395000 Tjenester udført af låsesmede
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

2620 Albertslund

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Komplet digitalt nøglesystem til 689 boliger.

• SaaS Software til avanceret 24/7 multi-site programmering og administration.

• 3 stk. programmerings fob, inkl. div. kabler, adapter m.v. til systemadministration.

• 2.067 stk. batterifri digitale nøgler, (3 farver til hver bolig).

­ 689 stk. farve 1 - blå

­ 689 stk. farve 2 - rød

­ 689 stk. farve 3 - grøn

• 689 stk. Oval låsecylinder med forbindelsesledning

• 689 stk. Komplet cylinderbesætning inkl. vridergreb og cylinderring med maksimalt fremspring på 2 mm.

• Årlig systemlicens til 800 cylindere.

• Undervisning af medarbejderne i anvendelse af software.

• Undervisning i montage af bolig cylindre i døre med alle nødvendige tilslutninger.

• Hotline support 12 måneder efter aflevering udføres.

Option:

Digitalt nøglesystem til øvrige lokationer og tilkøb.

• Ekstra batterifri digitale nøgler:

• 100 stk. farve 1 - blå

• 100 stk. farve 2 - rød

• 100 stk. farve 3 - grøn

• 100 stk. farve 4 – valgfri anden farve

• 100 stk. farve 5 – valgfri anden farve

• 20 stk. Oval låsecylinder med forbindelsesledning

• 7 stk. nøgle opdateringshotspot med SIM-kort for 4G tilslutning.

• 6 stk. hængelåse til udvendig montage med kæde til fastgørelse.

• Årlig systemlicens til 800 cylindre.

• Årlig systemlicens til 7 online opdateringspunkter.

• Årlig Hotline support.

• Årlig supportaftale i tidsrummet uden for normalarbejdstid mandag-fredag 7-15 samt i weekender og helligdage til beboerne i nødsituationer fx ifm. glemt nøgle osv. Leverandøren vil blive anført som part ifm. låse hos afdelingens vagttelefon. Krav: Responstid fx max 4 timer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 x op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option:

Digitalt nøglesystem til øvrige lokationer og tilkøb.

• Ekstra batterifri digitale nøgler:

• 100 stk. farve 1 - blå

• 100 stk. farve 2 - rød

• 100 stk. farve 3 - grøn

• 100 stk. farve 4 – valgfri anden farve

• 100 stk. farve 5 – valgfri anden farve

• 20 stk. Oval låsecylinder med forbindelsesledning

• 7 stk. nøgle opdateringshotspot med SIM-kort for 4G tilslutning.

• 6 stk. hængelåse til udvendig montage med kæde til fastgørelse.

• Årlig systemlicens til 800 cylindre.

• Årlig systemlicens til 7 online opdateringspunkter.

• Årlig Hotline support.

• Årlig supportaftale i tidsrummet uden for normalarbejdstid mandag-fredag 7-15 samt i weekender og helligdage til beboerne i nødsituationer fx ifm. glemt nøgle osv. Leverandøren vil blive anført som part ifm. låse hos afdelingens vagttelefon. Krav: Responstid fx max 4 timer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

• Optagelse i et relevant fagligt register

Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.

• Optagelse i et handelsregister

Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er primært en større vare-leverance, men også tjenesteydelser som undervisning af medarbejdere, samt option på yderligere tilkøb samt installation af opdateringspunkter.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/09/2022
Tidspunkt: 10:01
Sted:

Efter tilbudsfristens udløb i Glostrup.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til overværelsen af åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/08/2022