TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 426682-2016

03/12/2016    S234

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2016/S 234-426682

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kombit A/S
CVR-nummer: 2452452345
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Volmer
E-mail: jav@kombit.dk
Telefon: +45 33349400
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kombit.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=175221&B=KOMBIT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=175221&B=KOMBIT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Kombit fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Aula.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kombit udbyder it-løsningen Aula. Aula er en del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI), som skal etablere tidssvarende digitale platforme, der kan understøtte en ny folkeskole og målene i folkeskoleformen. Aula er en ny løsning, der skal sikre kommunikationen mellem blandt andet pædagogisk personale, elever og forældre, og gøre det nemt for alle parter at finde information. Løsningen skal ligeledes dække dagtilbudsområdet.

I dag benytter alle kommuner systemet SkoleIntra som informationsportal på skoleområdet. Der er flere forskellige leverandører på dagtilbudsområdet.

Det er ligeledes en vision at platformen på sigt kan benyttes til kommunikative formål på andre fagområder end skole- og dagtilbudsområdet.

Aula gik tidligere (indtil oktober 2016) under navnet Samarbejdsplatformen.

Læs mere om både Aula- og BPI-projektet på http://www.kombit.dk/Aula

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72700000 Datamatnetværkstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omfatter udvikling, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Aula.

Leverandøren skal være opmærksom på, at kontrakten indeholder en tredeling af driftsopgaverne i henholdsvis Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold. Opdelingen er et led i Kombits driftsstrategi og skal sikre, at Kombit i kontraktperioden kan opsige dele af driftsleverancen.

Udvikling, drift og vedligehold mv. af systemet sker i samarbejde med Kombit, da det er Kombit, der er ansvarlig for leverandørdialogen og er kontraktholder med kommunerne. Leverandøren skal dog også påregne at samarbejde med KL, statslige interessenter og kommuner, og andre leverandører.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling med forventeligt 1 forhandlingsrunde.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 3 gange med maks. 2 år pr. forlængelse.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder Kombits krav til egnethed, udvælger Kombit de 4 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 og II.2.4 som beskrevet af ansøgerne i EPSD'ets Del IV C.

I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil Kombit lægge vægt på følgende forhold (i ikke-prioriteret rækkefølge):

1. I hvilket omfang referencen viser erfaring med succesfuld udvikling af sammenlignelige it-løsninger med kommunikations- og samarbejdsfunktionalitet (eks. beskeder og dokumenter) i et tæt samarbejde med en eller flere kunder. I beskrivelsen anbefales det at lægge vægt på it-løsningens funktionalitet, gode eksempler på det gode tætte samarbejde med kunden samt hvordan samarbejdet har været struktureret i udviklingsprocessen.

2. I hvilket omfang referencen viser erfaringer med it-løsninger på uddannelsesområdet, og herunder integrationsprojekter med adskillige integrationer, som løbende kræver/krævede tilpasning i løbet af kontraktens løbetid.

3. I hvilket omfang referencen viser erfaring med udvikling af løsninger, hvor brugervenligheden har været prioriteret og eksekveret i forhold til udvikling af løsningen. I beskrivelsen anbefales det at lægge vægt på, hvordan ansøger har involveret brugerne og struktureret sin indsats for at skabe en it-løsning der har en høj brugertilfredshed.

4. I hvilket omfang referencen viser erfaring med håndtering af sikkerhed, herunder en sikkerhedsmodel eller arkitektur som spænder på tværs af mange brugertyper med forskellige niveauer for sikkerhed (1 og 2 faktor).

5. I hvilket omfang referencen viser erfaring med store implementeringsprojekter af it-løsninger i organisationer med mange organisatoriske enheder og et stort antal brugere. I beskrivelsen anbefales det at lægge vægt på, hvordan ansøger har planlagt, styret og gennemført den tekniske implementering, herunder udrulning og ibrugtagning af it-løsningen i de enkelte organisatoriske enheder, samt hvordan ansøger har planlagt, udviklet og gennemført forskellige uddannelsesforløb inden for anvendelse af it-løsninger.

6. Leverancens tidsmæssige udstrækning i forhold til den oprindelige tidsplan, dvs. hvornår var løsningen oprindeligt forudsat leveret og hvornår blev den fulde løsning i praksis leveret.

Se nærmere om udvælgelse i udbudsbetingelserne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Nærværende kontrakt indeholder kvalitative optioner samt optioner på forlængelse af kontrakten. Optioner på forlængelse af kontrakten fremgår af pkt. II.2.7), og de kvalitative optioner fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kombit forventer, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. Kombit forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom Kombit forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. Kombit vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs. Der ydes ikke vederlag for forhandling eller deltagelse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal udfylde et ESPD, som kan findes i EU-supply. Hvis ansøger er et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde et ESPD. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et del IV.B, »Gennemsnitlig årsomsætning« og »Finansielle nøgletal« oplyse følgende økonomiske nøgletal for de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger eller tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed;

— Årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers gennemsnitlige omsætning beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være på mindst 250 000 000 DKK.

— Ansøgers gennemsnitlige egenkapital beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være på mindst 200 000 000 DKK.

— Ansøgers EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) skal samlet set i deseneste 3 afsluttede regnskabsår være positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/01/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det bemærkes, at ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation. Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på www.eu-supply.com/kombit.asp

For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgere registrere sig på EU-Supply CTM via følgende hjemmeside: https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. Kombit har på den baggrund foretaget en vurdering og konstateret, at den anslåede værdi af den offentlige kontrakt væsentligt overstiger rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig kontrakt.

Ad pkt. II.1.5) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Kombit anslår kontraktens værdi vil udgøre 300-400 000 000 DKK.

Ad pkt. II.3) Kontraktens varighed: Den anførte kontraktlængde regnes fra tidspunktet for driftskontraktens ikrafttræden.

Ad IV.2.6) Varighed i måneder: Det anførte antal måneder regnes fra datoen for modtagelse af senest afgivne bud.

Kombit har vurderet, at kontrakten ikke kan opdeles i særskilte delkontrakter af hensyn til leverancesikkerhed og Kombits tredeling af driftskontrakten, jf. udbudslovens § 49, stk. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/12/2016