Lieferungen - 426771-2022

05/08/2022    S150

България-Перник: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

2022/S 150-426771

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ПЕРНИК
Национален регистрационен номер: 000386751
Пощенски адрес: пл. СВ.ИВАН РИЛСКИ 1 А
Град: гр.Перник
код NUTS: BG414 Перник / Pernik
Пощенски код: 2300
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Димитрова Георгиева
Електронна поща: poop@pernik.bg
Телефон: +359 76684220
Факс: +359 76603890
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://pernik.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1270
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/230190
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/230190
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на районните полицейски инспектори и детските педагогически стаи намиращи се в помещения собственост на Община Перник

II.1.2)Основен CPV код
39000000 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата поръчка е Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на районните полицейски инспектори и детските педагогически стаи намиращи се в помещения собственост на Община Перник, по две обособени позиции.

Всеки участник може да подава оферта за една или за всички обособени позиции.

Техническите характеристики и изискванията за качество и изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 1 и Обособена Позиция № 2 са подробно описани и представени в Техническите спецификации на Възложителя.

Всички елементи от оборудването и обзавеждането, предмет на настоящата поръчка, следва да са нови и неупотребявани.Всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществяват след писмена заявка на възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 833.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на климатици за нуждите на районните полицейски инспектори и детските педагогически стаи намиращи се в помещения собственост на Община Перник

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717200 Климатици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Перник / Pernik
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на гр. Перник, мястото на изпълнение за всяка доставка ще бъде конкретизирано в писмената заявка на възложителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обособена позиция е доставка и монтаж на пет броя инверторни климатици за нуждите на районните полицейски инспектори и детските педагогически стаи намиращи се в помещения собственост на Община Перник. Всички дейности и материали, необходими за монтажа на климатиците са за сметка на изпълнителя. Техническите характеристики и изискванията за качество и изпълнение на поръчката са подробно описани и представени в Техническата спецификация на Възложителя. Всички елементи от оборудването, предмет на настоящата поръчка, следва да са нови и неупотребявани.

Всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществяват след писмена заявка на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 250.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 25
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на районните полицейски инспектори и детските педагогически стаи намиращи се в помещения собственост на Община Перник

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39130000 Мебелировка за офиса
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Перник / Pernik
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на гр. Перник, мястото на изпълнение за всяка доставка ще бъде конкретизирано в писмената заявка на възложителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обособена позиция е доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на районните полицейски инспектори и детските педагогически стаи намиращи се в помещения собственост на Община Перник. В обхвата на обособената позиция е включена доставка и монтаж на следното обзавеждане:

1. Офис бюро, окомплектовано с контейнер -16 Бр.

2. Работен стол-16 Бр.

3. Посетителски стол-18 Бр.

4. Секция-3 Бр.

5. Работна маса-2 Бр.

Всички дейности и материали, необходими за доставката и монтажа на офис обзавеждането са за сметка на изпълнителя. Техническите характеристики и изискванията за качество и изпълнение на поръчката са подробно описани и представени в Техническата спецификация на Възложителя. Всички елементи от обзавеждането, предмет на настоящата поръчка, следва да са нови и неупотребявани.

Всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществяват след писмена заявка на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 583.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 25
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В настоящата обществена поръчка не са предвидени изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В настоящата обществена поръчка не са предвидени изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В настоящата обществена поръчка не са предвидени изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Договорът за обществена поръчка се сключва при условие, че при подписването му определеният изпълнител представи определената гаранция за изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представят под формата на:

• банкова гаранция (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);

• парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:

• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/09/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/09/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП

2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

3. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура

4.Възложителят отстранява от участие, участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; Участник на когото, техническото предложение за изпълнение не е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, няма да се разглежда и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие, като неотговарящ на това предварително обявено условие. Участник на когото, ценовото предложение за изпълнение не е изготвено в съответствие с изискванията и указанията на възложителя, няма да се разглежда и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие.

5.Възложителят отстранява от участие, участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

6.Възложителят отстранява от участие, участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП.

7.Възложителят отстранява от участие, участник, който е подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

8.Възложителят отстранява от участие, лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП

9. Възложителят отстранява от участие, участник, който не е декриптирал в срок офертата или ценовото си предложение.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават в десет дневен срок съобразно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП. 10-дневният срок за обжалване, започва да тече от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2022