Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Roba - 426779-2022

05/08/2022    S150

Hrvatska-Split: Potrošni materijal za liječenje bubrega

2022/S 150-426779

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Splitsko - Dalmatinske županije
Nacionalni registracijski broj: 04847852112
Poštanska adresa: Kavanjinova 2
Mjesto: Split
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Maja Zokić
E-pošta: javna.nabava.zokic@dz-sdz.hr
Telefon: +385 21480372
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dz-sdz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0031200
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Potrošni materijal za hemodijalizu, 2 grupe

Referentni broj: E-VV: 9/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33181500 Potrošni materijal za liječenje bubrega
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Potrošni materijal za hemodijalizu, 2 grupe

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 483 835.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje DIALOG+EVOLUTION proizvođača „Braun„ ili jednakovrijedno

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33181500 Potrošni materijal za liječenje bubrega
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Tražena isporuka robe obavlja se za potrebe Doma zdravlja SDŽ, na lokacijama utvrđenim u obrascu II. DON

II.2.4)Opis nabave:

Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje DIALOG+EVOLUTION proizvođača „Braun„ ili jednakovrijedno

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 615 065.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje 4008s i 5008S proizvođača „Fresenius“ ili jednakovrijedno

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33181500 Potrošni materijal za liječenje bubrega
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Tražena isporuka robe obavlja se za potrebe Doma zdravlja SDŽ, na lokacijama utvrđenim u obrascu II. DON

II.2.4)Opis nabave:

Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje 4008s i 5008S proizvođača „Fresenius“ ili jednakovrijedno

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 868 770.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/09/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/09/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

u Službi za javnu nabavu, na adresi Naručitelja, Kavanjinova 2, Split, 2. kat, soba br. 4

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku ili putem EOJN RH.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (putem sustava e-Žalba).

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

U slučaju e-Žalbe, smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prednje navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420., stavku 1. ZJN 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba javne nabave
Poštanska adresa: Kavanjinova 2
Mjesto: Split
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava.zokic@dz-sdz.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/08/2022