Lieferungen - 426865-2022

05/08/2022    S150

Rumänien-Zărnești: Dieselkraftstoff

2022/S 150-426865

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului R.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 19113639
Postanschrift: Strada: POSTAVARULUI, nr. 5
Ort: Zarnesti
NUTS-Code: RO122 Braşov
Postleitzahl: 505800
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Alina Petronela Nagy
E-Mail: rplppiatracraiuluira@yahoo.com
Telefon: +40 732026076
Fax: +40 0268223007
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rplp-piatracraiului.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153344
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Regie publica Locala
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Silvicultura si alte activitati forestiere

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru - Furnizare carburant motorina euro 5 si benzina fara plumb 95 pe baza de card de credit si bcf-uri.

Referenznummer der Bekanntmachung: 19113639_2022_PAAPD1349211
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134200 Dieselkraftstoff
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Procedura de achiziţie se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru valabil pe o perioadă de 48 luni de la semnarea acordului – cadru, în baza căruia vor fi atribuite contracte subsecvente de furnizare pe bază de carduri de credit si BCF-urilor a carburantului necesar pentru alimentarea autovehiculelor din dotarea R.P.L.P. Piatra Craiului R.A. Zarnesti, judet Brasov.

1) Cantităţi max. estimate pe durata întregului acord cadru (48 luni) a fi furnizate pe baza de BCF: Motorină euro 5 - 24.864 litrii, Benzina fără plumb CO 95 - 3.840 litrii;

2) Cantităţi max. estimate pe durata întregului acord cadru (48 luni) a fi furnizate pe baza de card de credit: Motorină euro 5 - 160.800 litrii, Benzina fără plumb CO 95 - 21.600 litrii;

Informațiile privind termenul până la care se pot solicita clarificări - 18 zile.

- termenul legal pentru răspuns la solicitările de clarificări ale operatorilor economici (potrivit prevederilor H.G. nr. 419/2018 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 - art. 8 alin. (2)-în cea de-a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 899 936.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau respectiv ambele loturi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare carburanti auto motorina (euro 5) si benzina (fara plumb) pe baza de BCF-uri

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09134200 Dieselkraftstoff
09132100 Bleifreies Benzin
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122 Braşov
Hauptort der Ausführung:

Produsele vor fi livrate in statiile proprii (sau partenere) ale ofertantului, statii aflate pe o raza de maxim 12 km de sediul social al AC

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantităţi estimate pe durata întregului acord cadru (48 luni) a fi furnizate pe baza de BCF: 24.864 litri- Motorină Euro 5 + 3.840 litri -Benzina fără plumb CO 95)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 258 336.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sursa de finantare - buget propriu

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare carburanti auto motorina (euro 5) si benzina (fara plumb) pe baza de carduri de caredit

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09134200 Dieselkraftstoff
09132100 Bleifreies Benzin
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122 Braşov
Hauptort der Ausführung:

Produsele vor fi livrate in statiile proprii (sau partenere) ale ofertantului, statii aflate pe o raza de maxim 12 km de sediul social al AC.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantităţi estimate pe durata întregului acord cadru (48 luni) a fi furnizate pe baza de card de credit: 160.800 litri- Motorină Euro 5 + 21.600 litri -Benzina fără plumb CO 95)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 641 600.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sursa de finantare - buget propriu

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modul de îndeplinire: „Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator) si prezentarea declaratiei (Formular tip) , cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta să solicite ofertantului unic, sau ofertantului împreună cu asociatul/subcontractantul/terțul sustinător, după caz, clasat pe primul loc în clasamentul intermediar urmatoarele documente justificative:

a) Certificate constatatoare din care să reiasă lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) valabile la momentul prezentării acestora.

In cazul existenței a mai multor Puncte de lucru menționate în Certificatul constatator ONRC, se vor prezenta Certificate privind impozitele si taxele locale pentru toate punctele de lucru, inclusiv pentru sediul social.

b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

c) Cazierul judiciar, valabil la data de depunere, al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerința nr. 2. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), va completa cerinta corespunzatoare in DUAE și va prezenta formularul Declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din legea 98/2016, odată cu DUAE, până la termenul limită de depunere a ofertei.

Persoanele cu functie de decizie si implicati in procesul de achizitie din cadrul AC sunt:

Ing. Rozorea George Gabriel – director general - sef ocol;

Ing. Coraiu Danut Gheorghe – resp. Productie;

Ing. Toader Vasile Alin – birou Fond;

Ing. Boloca Alexandru Ioan – birou tehnic;

Ec. Tamas Elena – contabil sef;

Av. Szentpeteri Amalia Georgiana – comp. Juridic;

Fera Alexandra Ioana - resp. mecanizare;

Ing. Popescu Norocel Elizeu – birou CRP;

Ghia Laura – contabil;

Nagy Alina Petronela – responsabil achizitii publice

Cerința nr. 3. Operatorii economici trebuie să fie legal înregistrați și să aibă dreptul de a furniza produsele solicitate prin prezenta documentaţie. Cerința trebuie îndeplinită de către toți participanții la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător) pentru partea / părțile de contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016).

Numai la solicitarea autorității contractante, adresată ofertantului clasat pe primul loc (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), după aplicarea criteriului de atribuire, se va prezenta Certificatul constatator eliberat de către Oficiul National al Registrului Comerțului. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la data de prezentare a documentului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de către ONRC.

NOTĂ: În lipsa înregistrării la ONRC (persoane fizice române, persoane fizice / juridice străine), sunt acceptate documente echivalente care să dovedească o formă de înregistrare / atestare / apartenență profesională adecvate în raport cu obiectul contractului.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2Specificati cifra de afaceri medie anualaPrezentarea cifrei de afaceri anuale (ultimii trei ani incheiati 2019, 2020, 2021). Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri cumulata pe anii solicitati este minim egala cu valoarea estimata a procedurii, respectiv : LOT I suma minima de 258.336,00 lei si pentru LOT II suma minima de 1.641.600,00 lei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE partea IV „Criterii de selectie: - Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta la solicitarea AC Situatiile anuale financiare pentru exercitiile incheiate la 31.12.2019, 31.12.2020 si 31.12.2021, insotite in mod obligatoriu de index-ul aferent de transmitere la Ministerul Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau orice documente edificatoare (conf. Art. 177 din Legea 98/2016). Index-ul respectiv recipisa de depunere se solicita pentru siguranta si confirmarea totodata a depunerii situatiei financiare in cauza catre organele competente respectiv Ministerul Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare Fiscala.In vederea indeplinirii ceritei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criterii de selectie” – Sectiunea B Capacitatea economica si financiara. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in Sicap impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.b) Documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in Sicap impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat în ultimii 3 ani (raportat la data limita de depunere a ofertei), minim 1, maxim 3 contracte de furnizare produse in domeniul acestei achizitii, similar din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea lotului pentru care se depune oferta.

Loturile: 1,2Utilaje, instalatii si echipament tehnicLista cuprinzand statiile de distributie de carburantiOfertantul trebuie sa dovedeasca ca are acces la statii de distributie a carburantilor la nivel national, fixe sau mobile, in proprietate/inchiriere stfel încât sa-si poata îndeplini obligatiile contractuale, dintre care: - cel putin o statie la nivelul localitatilor Zarnesti sau Rasnov sau P. Marului sau Vulcan sau Bran (avand in vedere raspandirea Fondului Forestier administrat de catre institutie) prin care să se poată livra carburant pe baza de card de credit si BCF; - cel putin o statie pe raza administrativ teritoriala a municipiului Brasov, - cel putin o statie în fiecare resedinta de judet a tarii si in Bucuresti unde sa se poata efectua plata carburantului alimentat cu ajutorul cardului de credit sau a BCF-urilor.- existenta statiilor de distributie a carburantilor si in tarile membre UE (dotare proprie/ contract de inchiriere/ precontract de inchiriere/ angajament sau orice forma de parteneriat).Pentru indeplinirea cerintelor de mai sus initial se completeaza electronic formularul DUAE cu informatiile solicitate.

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiCertificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor. Ofertantul va dovedi ca produsele care fac obiectul procedurii indeplinesc cel putin conditiile prevazute de standardele mentionate de actele normative specifice, aflate în vigoare la data efectuarii livrarilor, respectiv SR EN 228+A1:2017 sau echivalent pentru benzina si SR EN 590/2022 sau echivalent pentru motorina si conditia de certificare si omologare R.A.R. conform normelor RNTR 4 (pentru carburanti de autovehicule, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora – RNTR).

Loturile: 1,2Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiSistem de management al calitatii implementat SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei.Pentru indeplinirea cerintelor de mai sus initial se completeaza electronic formularul DUAE cu informatiile solicitate.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Inițial se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016) cu principalele contracte de furnizare, in domeniul de relevanta, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor.In urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor, acesta va prezenta documente justificative pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, astfel:- ofertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii, in masura in care experienta sa este relevanta pentru bunul ce face obiectul procedurii) va trebui sa prezinte obligatoriu certificari de buna executie (ex: recomandari, procese verbale de receptie sau orice documente relevante care sa confirme prestarea serviciilor), din care sa rezulte valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, si din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfârsit. Se solicită minim un astfel de document pentru fiecare din contractul/contractele care susține/susțin îndeplinirea cerinței. - in cazul în care ofertantul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate mai sus cu privire la tertul sustinator.- in cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Operatorul economic va prezenta copii dupa documentele ce demonstreaza detinerea (dotare proprie/ contract de inchiriere/ precontract de inchiriere/ angajament) pentru statiile de distributie a carburantilor implicate in realizarea contractului. Operatorii economici vor completa Declaratie pe propria raspundere privind Lista statiilor de distributie ale carburantilor auto.

Pentru indeplinirea cerintelor de mai sus initial se completeaza electronic formularul DUAE cu informatiile solicitate.La solicitarea AC ofertantul va prezenta Certificat de Conformitate emis de R.A.R. si Licenta R.A.R. sau alte documente echivalente valabile la data limita de depunere a ofertelor pentru fiecare sortiment în parte. Ofertantul va prezenta fisa tehnica a produselor ofertate (indicatori de calitate). Specificatia tehnica a produsului emisa de producator trebuie sa contina toate caracteristicile tehnice conform SR EN 228+A1:2017 sau echivalent pentru benzina fara plumb CO95 si SR EN 590/2022 sau echivalent pentru motorina EURO 5 Diesel. Necesitatea respectarii standardelor nationale si certificarilor sau omologarilor RAR este data de reglementarile privind conditiile de calitate/puritate ale produselor, respectiv SR EN 228+A1:2017 , SR EN 590/2022 si Ordinului Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora – RNTR4.

La solicitarea AC se va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat conform ISO 9001 sau standarde echivalente, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/09/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/09/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor prevazuta la alin. (1), art. 64, HG 395/2016

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

August 2026

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Ca regulă generală, întrucât procedura se desfășoară online, după termenul-limită de primire a Ofertelor, Autoritatea/entitatea contractantă va putea accesa în SEAP Ofertele depuse de Ofertanți.

Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., numai în format electronic si numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta evidențiată în cadrul anunțului de participare simplificat. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse după expirarea termenului limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse.

Nu se acceptă oferte si/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătură electronică. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat în S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secțiunile aferente.

După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare.

Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil.

Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie datate, semnate si, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta scanate in format lizibil, cu mențiunea „conform cu originalul” si semnate electronic de către ofertant.

Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod corespunzător si/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibila vizualizarea conținutului acestora sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a depune o ofertă care să nu îndeplinească cerințele minime si obligatorii de calificare si instrucțiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentație poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor legale incidente. Ofertanții trebuie să transmită o oferta completă pentru toate activitățile ce fac obiectul acestui contract.

Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări, precum si pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții si obligații care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei si/sau execuția contractului. Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale si particulare care guvernează viitorul contract de achiziție publică, după cum sunt acestea prezentate în documentația de atribuire, ca fiind singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situația ori de condițiile proprii ale ofertantului.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Autorității Contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în condițiile Legii 101/2016: i. fie pe cale administrativ-jurisdicțională la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor; ii. fie pe cale judiciară la instanța de judecată. Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și Autorității Contractante.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022