Servicios - 426975-2020

Submission deadline has been amended by:  451974-2020
11/09/2020    S177

Polonia-Radom: Servicios de programación de software y de consultoría

2020/S 177-426975

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Dirección postal: ul. Jacka Malczewskiego 24
Localidad: Radom
Código NUTS: PL921 Radomski
Código postal: 26-609
País: Polonia
Persona de contacto: Grzegorz Kubski
Correo electrónico: zamowienia@fppp.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.fppp.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://fppp.ezamawiajacy.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: fundacja Skarbu Państwa
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wytworzenie i obsługa platformy cyfrowej

Número de referencia: ZP/2020/5
II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie platformy mającej funkcjonalności opisane w SIWZ, a następnie świadczenie usług utrzymania wraz z hostingiem platformy w rygorach SLA oraz usług rozwoju.

W szczególności zakres zamówienia obejmuje:

— wykonanie usługi opracowania architektury platformy, konfiguracji, wykonania, uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia i udostępnienia platformy do użytkowania,

— integrację platformy z posiadanymi przez Zamawiającego systemami IT,

— zapewnienie wszystkich niezbędnych systemów bazodanowych oraz środowisk informatycznych,

— zapewnienie (dostarczenie), uruchomienie, utrzymanie i zarządzanie zasobami infrastruktury w zakresie pozwalającym na realizację przedmiotu umowy opisanego w punktach powyżej na zasadach zgodnych z umową i SOPZ (hosting),

— świadczenie usług rozwoju oraz usług dodatkowych po wdrożeniu,

— udzielenie gwarancji.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 198 978.55 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72212200 Servicios de desarrollo de software de conexión en red, Internet e intranet
72415000 Servicios de hospedaje de operación de sitios web www
72263000 Servicios de implementación de software
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
72421000 Servicios de desarrollo de aplicaciones cliente en Internet o intranet
72422000 Servicios de desarrollo de aplicaciones servidor en Internet o intranet
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie platformy mającej funkcjonalności opisane w SIWZ, a następnie świadczenie usług utrzymania wraz z hostingiem platformy w rygorach SLA oraz usług rozwoju.

W szczególności zakres zamówienia obejmuje:

— wykonanie usługi opracowania architektury platformy, konfiguracji, wykonania, uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia i udostępnienia platformy do użytkowania,

— integrację platformy z posiadanymi przez Zamawiającego systemami IT,

— zapewnienie wszystkich niezbędnych systemów bazodanowych oraz środowisk informatycznych,

— zapewnienie (dostarczenie), uruchomienie, utrzymanie i zarządzanie zasobami infrastruktury w zakresie pozwalającym na realizację przedmiotu umowy opisanego w punktach powyżej na zasadach zgodnych z umową i SOPZ (hosting),

— świadczenie usług rozwoju oraz usług dodatkowych po wdrożeniu,

— udzielenie gwarancji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie kluczowego personelu / Ponderación: 39.00
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 10.50
Criterio de calidad - Nombre: Termin przedstawienia do odbioru należcie wykonanego projektu architektury wraz z dokumentacją wynikającą z analizy, o której mowa w pkt 11.7 umowy (stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ) / Ponderación: 10.00
Precio - Ponderación: 40.50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 198 978.55 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 20/10/2020
Fin: 31/07/2023
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Świadczenie usług utrzymania wraz z hostingiem platformy w rygorach SLA.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w terminie od daty zawarcia umowy do 31.7.2023. Zamawiający zakłada, że zawarcie umowy nastąpi 20.10.2020, jednak ostateczny termin zawarcia umowy jest uzależniony od przebiegu postępowania.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł), na warunkach określonych w rozdziale 7 SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu.

Doświadczenie

5.2.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dwa projekty. Każdy projekt spełniał następujące warunki:

a) obejmował wszystkie elementy: przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, zrealizowanie w trybie agile, wdrożenie systemu platformy o funkcji transakcyjnej (w zakresie wymiany informacji) i informacyjnej;

b) wartość projektu wynosiła co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto;

c) był przeznaczony i umożliwiał obsługę co najmniej 50 000 kont użytkowników;

d) jego wdrożenie i uruchomienie zostało zakończone przed upływem terminu składania ofert.

Dysponowanie kluczowym personelem

5.2.3.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ramach zespołu ekspertów, który będzie uczestniczyć w realizacji umowy, dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

a) co najmniej dwoma programistami z umiejętnościami używania narzędzi wytwórczych i technologii wytwórczej (bibliotek programistycznych, języków programowanie i języków skryptowych, kompilatorów, frameworków programistycznych), w których będzie budowany system, czyli tzw. back-end. Każda z tych osób w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert brała udział jako programista w 2 projektach realizowanych zgodnie z metodyką agile;

b) co najmniej dwoma programistami z umiejętnościami używania narzędzi wytwórczych i technologii wytwórczej (bibliotek programistycznych, języków programowanie i języków skryptowych, kompilatorów, frameworków programistycznych), w których będzie budowany interfejs użytkownika, czyli tzw. front-end. Każda z tych osób w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert brała udział jako programista w 2 projektach realizowanych zgodnie z metodyką agile;

c) co najmniej dwoma testerami, z których każdy w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako tester w 2 projektach, realizowanych zgodnie z metodyką agile;

d) co najmniej jednym specjalistą, który w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projekt managera w 2 projektach, każdy o budżecie co najmniej 1 000 000 PLN, każdy projekt obejmował zrealizowanie w trybie agile wdrożenia systemu/platformy o funkcji transakcyjnej (w zakresie wymiany informacji) i informacyjnej, obsługującej co najmniej 50 000 kont użytkowników;

e) co najmniej jednym specjalistą z doświadczeniem w projektowaniu, implementacji, optymalizacji wydajnościowej oraz administracji bazami danych wykorzystywanymi w systemie, który w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako projektant w 2 projektach wdrożenia systemu/platformy o funkcji transakcyjnej (w zakresie wymiany informacji) i informacyjnej, obsługującej co najmniej 50 000 kont użytkowników;

f) co najmniej jednym specjalistą z doświadczeniem w projektowaniu interfejsów użytkownika aplikacji webowych oraz tzw. user experience, który w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako projektant odpowiedzialny za projektowanie interfejsów użytkownika w 2 projektach, z których każdy projekt obejmował wdrożenie systemu/platformy o funkcji transakcyjnej (w zakresie wymiany informacji) i informacyjnej, obsługującej co najmniej 50 000 kont użytkowników;

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd. z sekcji III.1.1

g) co najmniej jednym specjalistą z doświadczeniem w zakresie cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych lub aplikacji i systemów webowych (posiadających interfejs użytkownika dostępny z sieci Internet), który w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako projektant odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo rozwiązań chmurowych w 2 projektach, z których każdy projekt obejmował wdrożenie systemu/platformy o funkcji transakcyjnej (w zakresie wymiany informacji) i informacyjnej, obsługującej co najmniej 50 000 kont użytkowników;

h) co najmniej jednym projektantem z doświadczeniem w zakresie projektowania architektury systemowej, który w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako projektant odpowiedzialny za projektowanie architektury systemowej w 2 projektach, z których każdy obejmował wdrożenie systemu/platformy o funkcji transakcyjnej (w zakresie wymiany informacji) i informacyjnej, obsługującej co najmniej 50 000 kont użytkowników;

i) co najmniej jednym specjalistą z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem programistów, który w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zarządzał w roli szefa zespołu (lead developer) zespołem co najmniej 4 programistów, w co najmniej 2 projektach, z których każdy projekt obejmował budowę i wdrożenie systemu/platformy, wykonywanej metodyką agile;

j) co najmniej jednym specjalistą z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem testerów, który w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zarządzał w roli szefa testów zespołem testerów w co najmniej 2 projektach, z których każdy projekt obejmował budowę i wdrożenie systemu/platformy wykonywanej metodyką agile.

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 5 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ dostępny jest na platformie pod adresem: https://fppp.ezamawiajacy.pl w sekcji „JEDZ”.

6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 6.1.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt 6.1.1, dotyczące tych podmiotów.

6.1.4. Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.

6.1.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 4 do SIWZ.

6.2.1. Oświadczenie Wykonawca składa w formie elektronicznej w oryginale (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną) lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oświadczenie należy złożyć przy użyciu platformy po zalogowaniu, w zakładce „Korespondencja”. Za datę przekazania oświadczenia uznaje się datę jego wczytania do systemu.

6.2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego z Wykonawców.

6.3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2

h) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

j) wykazu usług wykonanych lub będących w trakcie realizacji, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ;

k) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.4.1. pkt 6.3a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.4.2. pkt 6.3 b–d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 6.4 stosuje się.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ciąg dalszy

6.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3a, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.4.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 6.4 stosuje się odpowiednio.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Na podstawie przepisu art. 43 ust. 2b pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający skrócił termin składania ofert.

Wstępne ogłoszenie informacyjne mające na celu skrócenie terminu składania ofert zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 lipca 2020 r. pod numerem 2020/S 133-326648.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 133-326648
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Siedziba Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Warszawa, pl. Trzech Krzyży 10/14, pok. 118.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone zdalnie, za pomocą ogólnodostępnego streamingu online z otwarcia ofert. Link do transmisji z otwarcia ofert podany jest w SIWZ.

Ze względów bezpieczeństwa brak jest możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób podczas otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/09/2020