De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 426977-2022

05/08/2022    S150

Frankrijk-Valenciennes: Elektriciteit

2022/S 150-426977

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: cté d'agglo Valenciennes Métropole
Postadres: 2 place de l'hôpital général
Plaats: Valenciennes
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59300
Land: Frankrijk
Contactpersoon: service commande publique
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Telefoon: +33 327096078
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://valenciennes-metropole.fr
Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: anzin
Plaats: Anzin
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: aubry du Hainaut
Plaats: Aubry-du-Hainaut
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: aulnoy lez Valenciennes
Plaats: Aulnoy Lez Valenciennes
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: beuvrages
Plaats: Beuvrages
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: bruay-Sur-L'Escaut
Plaats: Bruay-sur-L'Escaut
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: condé sur Escaut
Plaats: Condé-sur-Escaut
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: crespin
Plaats: Valenciennes
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59300
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: curgies
Plaats: Curgies
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: estreux
Plaats: Estreux
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: famars
Plaats: Famars
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: fresnes-Sur-Escaut
Plaats: Fresnes-sur-Escaut
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: hergnies
Plaats: Hergnies
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: maing
Plaats: Maing
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: marly
Plaats: Marly
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: monchaux-Sur-Ecaillon
Plaats: Monchaux-sur-Ecaillon
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: petite-Forêt
Plaats: Petite Forêt
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: préseau
Plaats: Préseau
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: prouvy
Plaats: Prouvy
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: quarouble
Plaats: Quarouble
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: quiévrechain
Plaats: Quiévrechain
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: rouvignies
Plaats: Rouvignies
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: saint-Aybert
Plaats: Saint-Aybert
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: saint-Saulve
Plaats: Saint-Saulve
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ccas Saint-Saulve
Plaats: Saint-Saulve
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: saultain
Plaats: Saultain
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: sebourg
Plaats: Sebourg
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: thivencelle
Plaats: Thivencelle
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: valenciennes
Plaats: Valenciennes
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: vieux-Condé
Plaats: Vieux Condé
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ccas Vieux-Condé
Plaats: Vieux Condé
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marchespublics596280.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marchespublics596280.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: cté d'agglomération
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: cté d'agglomération

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

fourniture et acheminement D'Electricite puissance superieure a 36kva et services associes

Referentienummer: M2022094EN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

le présent accord-cadre multi-attributaires a pour objet la fourniture et l'acheminement d'électricité puissance supérieure à 36 kva et services associés.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

le présent accord-cadre multi-attributaires a pour objet la fourniture et l'acheminement d'électricité puissance supérieure à 36 kva et services associés.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, de passer sous forme de marchés passés sans publicité ni mise en concurrence des marchés de services ou travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 10
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy St Hilaire
Plaats: Lille
Postcode: 59000
Land: Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

: Référé précontractuel : jusqu'à la date de signature du contrat (Art. L.551-1 et suivants, et R.551-1 et suivants du code de justice administrative) ; - référé contractuel : dans un délai de trente et un (31) jours suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat (Art. L551-13 et suivants, et R.551-7 et suivants du code de justice administrative) ; - recours en contestation de validité du contrat : dans un délai de deux (2) mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicités appropriées (CE Ass. 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. No343435)

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2022