Paslaugos - 427005-2019

11/09/2019    S175    Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Ząbki: Su atliekomis susijusios paslaugos

2019/S 175-427005

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 158-390947)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miasto Ząbki
Adresas: Wojska Polskiego 10
Miestas: Ząbki
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 05-091
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Zbigniew Rymkiewicz
El. paštas: zbigniew.rymkiewicz@zabki.pl

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://zabki.ezamawiajacy.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie miasta Ząbki

Nuorodos numeris: ZPU.271.24.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90500000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie miasta Ząbki, w sposób zgodny z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego w dniu 22.1.2019 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 3/19 w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ząbki przyjętego uchwałą nr XXXVI/329/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27.12.2016 r., a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz miejscowego.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
06/09/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 158-390947

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Yra:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część I – odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w instalacji do przetwarzania odpadów;:

Zdolność zawodowa:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej dwie usługi, każda z nich świadczona na rzecz jednego podmiotu, polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych, o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto każda usługa.

Turi būti:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność zawodowa:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, usługę, na rzecz jednego podmiotu, polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych, o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto.

Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 19/09/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 24/09/2019
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 19/09/2019
Vietos laikas: 11:15
Turi būti:
Data: 24/09/2019
Vietos laikas: 11:15
VII.2)Kita papildoma informacija: