Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Szolgáltatások - 427061-2021

23/08/2021    S162

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2021/S 162-427061

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18869891241
Postai cím: Döbrentei Utca 2. V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 302073792
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kbka.org
A felhasználói oldal címe: http://www.kbka.org
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000884262021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000884262021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kutatási szolgáltatások a KBKA részére

Hivatkozási szám: EKR000884262021
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződés alapján "Integrált előzetes fenntarthatósági vizsgálati módszertan és közgazdasági, pénzügyi szakemberképzést elősegítő, ismeretterjesztési célú oktatási anyag kidolgozása"

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 30 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés alapján "Integrált előzetes fenntarthatósági vizsgálati módszertan és közgazdasági, pénzügyi szakemberképzést elősegítő, ismeretterjesztési célú oktatási anyag kidolgozása"

A kutatás célja egy olyan integrált szakpolitikai módszertani eszköz és a nemzetek fenntarthatóságát mérő indikátorrendszer kidolgozása, amely segítségével a közpolitikai döntések, így különösen a szakpolitikai stratégiák, programok; hazai forrású támogatási programok; EU-s források felhasználása; egyéb állami beruházási programok, rövid távú közvetlen gazdasági következményein túli externális, illetve a nemzeti erőforrásokra, azaz összességében a nemzeti vagyonra gyakorolt hosszú távú hatásai feltárhatók és számszerűsíthetők (becsülhetők).

A kutatás során fel kell dolgozni a.) a releváns nemzeti szintű fenntarthatósági stratégiák és előrehaladási jelentések módszertanait, b.) a társadalmi, gazdasági és fejlesztési folyamatokat mérő nemzeti és nemzetközi indikátorrendszereket, c.) a közpolitikai beavatkozások komplex hatásvizsgálati módszertanait, d.) a fenntarthatósági indikátorrendszerekkel kapcsolatos szaktudományos elemzéseket, amelyek kiterjednek a környezetvédelem, a természetvédelem, a társadalmi fenntarthatóság és/vagy a gazdasági fenntarthatóság szakpolitikai és akadémiai tématerületére.

A módszertannak ki kell terjednie mind a négy (fizikai, humán, társadalmi és környezeti) nemzeti erőforrásra való hatás komplex elemzésére. Cél, hogy a közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatás által kialakított módszertan segítse elő a stratégiai döntések Magyarország fejlődésére gyakorolt összetett, rendszerszerű, sokszor hosszabb távon kibontakozó hatásainak átláthatóságát, értékelését.

A kidolgozott indikátor-módszertannak alkalmasnak kell lennie arra, hogy minél több, de legalább tíz európai és Európán kívüli ország társadalmi, gazdasági, környezeti és természeti folyamatait mérni tudja, ezzel a közpolitikai beavatkozások előzetes hatásvizsgálatát tudományos megalapozottsággal támogassa.

A módszertannal szembeni általános elvárás a nemzetközi és felsőoktatási adaptálhatóság, amelynek eredményeképp nemcsak a hazai jogszabályi környezetben, hanem más országok esetében is alkalmazható fenntarthatósági vizsgálati rendszer jöhet létre, továbbá megteremtődik a módszertan hazai felsőoktatásban való megismertetésének és továbbfejlesztésének lehetősége.

A kutatás eredményeként nemzeti szintű fenntarthatósági kutatási jelentés, stratégia, értékelési módszertan és módszertani kézikönyv kidolgozására kerül sor, a kutatás során legalább 1500 fő megkérdezésével történő lakossági kérdőíves felmérés, és legalább 20 fő szakértő bevonása elvárt.

A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől számított 180 naptári nap, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 30 000 000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 70 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.

Az ajánlatkérő a megkötendő szerződés keretében eseti megrendelésekkel veszi igénybe a szolgáltatásokat.

Az ajánlattevők feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e a szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.1 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakemberen kívüli, további egy fő felsőfokú végzettséggel és tudományos fokozattal (PhD vagy annál magasabb), és fenntarthatósághoz kapcsolódó akadémiai kutatási tapasztalattal rendelkező szakemberrel (szakember neve/nem) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.4 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember magyar és/vagy idegen nyelvű fenntarthatósági tematikájú tudományos publikációinak száma (0-10 db) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 30 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 129
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7) pontjában a szerződés időtartamként megadott 129 munkanap a felhívás feladhatósága miatt került megjelölésre. A szerződés valós időtartama 180 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód

A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi

Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő gazdasági vagy pénzügyi alkalmassági követelményeket.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő gazdasági vagy pénzügyi alkalmassági követelményeket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő nyújtson be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (ágazatszakmai tanulmányok készítése, kutatások végzése) szerinti munkákra vonatkozó igazolást illetve referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

- az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

- teljesítés mennyisége;

- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma - év/hó/nap);

- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;

- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége;

- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat (EKR űrlap - az M/2.4 keretében bemutatott szakember vonatkozásában az ajánlatban benyújtandó);

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság követelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (az M/2.4 keretében bemutatott szakember vonatkozásában az ajánlatban benyújtandó);

- a végzettséget igazoló dokumentumok (az M/2.4 keretében bemutatott szakember vonatkozásában az ajánlatban benyújtandó);

- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (az M/2.4 keretében bemutatott szakember vonatkozásában az ajánlatban benyújtandó).

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.

Az M/2.4 alkalmassági követelmény vonatkozásában az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részeként nyújtsák be az ezen alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló dokumentumokat, a szakmai önéletrajzban feltüntetve az értékelés keretében bemutatandó tudományos publikációkat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) legalább az alábbi referenciákkal:

M/1.1: legalább egy darab nemzeti szintű fenntarthatósági stratégia kidolgozásáról és/vagy fenntarthatósági előrehaladási jelentés elkészítéséről szóló referencia

M/1.2: legalább egy darab, legalább hét országra kiterjedő, a társadalmi, gazdasági és fejlesztési folyamatokat mérő indikátorrendszer fejlesztésében, továbbfejlesztésében és működtetésében való részvételről és/vagy közpolitikai beavatkozások hatásvizsgálati módszertanának kidolgozásában és továbbfejlesztésében való részvételről szóló referencia

M/1.3: legalább egy darab, kutatási projektről szóló referencia, amely legalább 1000 fő megkérdezésével történő lakossági kérdőíves felmérés, és legalább 15 fő szakértő bevonásával zajlott

Az egyes referenciamunkák között átfedés nem lehetséges.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.1: legalább egy fő, felsőfokú végzettségű és tudományos fokozattal (PhD vagy annál magasabb), és a fenntarthatósághoz kapcsolódó akadémiai kutatási tapasztalattal rendelkező szakember

M/2.2: legalább egy fő, felsőfokú végzettségű szakember, aki tapasztalattal rendelkezik fenntarthatósággal foglalkozó egyetemi tananyag kidolgozásában

M/2.3: legalább egy fő, felsőfokú végzettségű szakember, aki tapasztalattal rendelkezik fenntarthatósági szakpolitika kidolgozásában

M/2.4: legalább egy fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fenntarthatósági szakember, aki legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi és/vagy társadalmi fenntarthatósági és/vagy gazdasági fenntarthatósági elemzések, tudományos szakcikkek és fejlesztési projektek elkészítésében.

Az ajánlatkérő fenntarthatósági szakembernek tekinti az egyetemi szintű környezeti és/vagy műszaki és/vagy gazdasági és/vagy társadalomtudományi végzettségű szakembereket.

Az M/2.1. és M/2.3. szakemberek vonatkozásában az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdést alkalmazza a vonatkozó alkalmassági követelményben foglalt feladatok, tekintetében, így az itt bemutatott szakember csak az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében valamelyik közös ajánlattevő tag) saját szakembere lehet.

Az M.2.1., M.2.2., M.2.3. követelmény ugyanazon szakemberrel is igazolható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A számla ellenértékének kifizetésére a szerződésben meghatározottak szerint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével, és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései alkalmazásával 30 napon belül kerül sor.

Vonatkozó jogszabályok: Kbt.; Ptk.; Art.; Áfa tv.; Áht.; Ávr.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).

Kötbérek:

Késedelmi kötbér: Alapja a teljes nettó vállalkozási díj. Mértéke 0,5 %/nap, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj 5 %-a, amelynek elérése esetén ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondja a szerződést.

Meghiúsulási kötbér: Alapja a teljes nettó vállalkozási díj. Mértéke 30 %

Egy végszámla kiállítására van lehetőség teljesítésigazolás kiadása után.

A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/09/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/09/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR - Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

EKR - Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot a felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az EKR használatával. Közbeszerzési dokumentumok letöltése csatoltan a https://ekr.gov.hu oldalon

2. A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági. szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közösen ajánlatot tevőknek ajánlatuk részeként be kell nyújtaniuk az általuk kötött együttműködési megállapodást az alábbi rendelkezések, és a Kbt. szabályai szerint. Ha a közösen ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválik, a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha a bent maradó közös ajánlattevők továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, ill. ezen részeknél az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Ha nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdés, és a 67. § (1) és (4) bekezdés szerint.

5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül. Az ajánlatkérő az ajánlati árat nettó HUF értékben kéri megadni.

6. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. §-a szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR használatával.

7. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak az alkalmassági feltételek és azok igazolása.

8. Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. előírnak.

10. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

11. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

12. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Az ajánlati ár - fordított arányosítás; publikációk - egyenes arányosítás; szakemberek - pontozás. Módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban.

14. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: Részajánlat nem tehető, figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, az ajánlatkérő az elkészítendő tanulmányok szoros kapcsolódását elvárja, mivel azok egy összefüggő kutatás részei.

15. Feltételes eljárás: Az ajánlatkérő, jelen eljárásban foglalt beruházás finanszírozása érdekében támogatásra irányuló igényt nyújt be. Amennyiben az ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53. § (5) bekezdés].

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alkalmazásával az eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételeként kiköti azt az esetet, ha a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg.

16. Ajánlati biztosíték: 1 000 000,- Ft a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11705084-21448313. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgaranciát, illetve biztosítói garanciát, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Mivel az ajánlatkérő az ajánlati biztosítéknál nem teszi lehetővé a készpénzes befizetést, így a befizetés helye bármelyik, az ajánlattevő által választott bank.

17. Az ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

18. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199

19. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/08/2021