Lieferungen - 427096-2022

05/08/2022    S150

Bulgarien-Sliven: Arzneimittel

2022/S 150-427096

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: "Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie d - r Ivan Seliminski - Sliven" AD
Nationale Identifikationsnummer: 119502733
Postanschrift: bul.HRISTO BOTEV No..1
Ort: gr. Sliven
NUTS-Code: BG342 Сливен / Sliven
Postleitzahl: 8800
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Radost Simeonova
E-Mail: zop.mbal_sl@abv.bg
Telefon: +359 44611778
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://mbal.sliven.net/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/14798
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: съгл. чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на ПЛС за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на ПЛС, съгласно чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ, за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“ за срок от 24 месеца. Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици и са подробно представени по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо прогнозно количество в приложената към документацията „Техническа спецификация“ Приложение № 1. Условията за изпълнение са съгласно приложения проект на договор.Поръчката не съдържа самостоятелно обособени позиции.

В съответствие с разпоредбата на параграф 47 от ППЗОП, поръчката е разделена на 308 номенклатурни единици, а не на обособени позиции и се допуска участниците да предлагат

частично изпълнение на поръчката – да оферират доставка на част от номенклатурните  единици.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 138 691.63 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG342 Сливен / Sliven
Hauptort der Ausführung:

Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на ПЛС, съгласно чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ, за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“ за срок от 24 месеца. Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици и са подробно представени по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо прогнозно количество в приложената към документацията „Техническа спецификация“ Приложение № 1. Условията за изпълнение са съгласно приложения проект на договор.Поръчката не съдържа самостоятелно обособени позиции.

В съответствие с разпоредбата на параграф 47 от ППЗОП, поръчката е разделена на 308 номенклатурни единици, а не на обособени позиции и се допуска участниците да предлагат

частично изпълнение на поръчката – да оферират доставка на част от номенклатурните  единици. Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или всички  номенклатурни единици.   Не оферирането на някоя номенклатурна единица не е основание за отстраняване на същия от участие в процедурата. Не се допуска представянето на варианти.

Лекарствените продукти, предложени от участниците трябва да са включени с търговското си наименование в Приложение №2 на ПЛС на НСЦРЛП към момента на подаване на офертата.

Лекарствените продукти следва да бъдат с държавна регулирана цена, съгласно чл.  261а, ал. 1 от ЗЛПХМ, като за лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства, да не е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС.

Срокът на изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца от подписването на договора /но не по-рано от 01.07.2022 г./, при периодично извършващи се доставки, по предварителни заявки по вид и количество. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и два/ часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 /четири/ часа от получаване на писмена заявка от Възложителя.

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и и сключването на нов договор, но не повече от 3 /три/ месеца.

Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване" и Министерство на здравеопазването е провело процедура за централизирана доставка на лекарствени продукти, има сключени рамкови споразумения с избрани изпълнители и лечебното заведение е заявило, че ще се възползва от сключените по процедурата договори.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и и сключването на нов договор, но не-повече от 3 месеца. Прогнозната ст-ст на поръчката включва и стойността на опцията,

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 055-140887
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 52872
Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на ПЛС за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/08/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 12
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ФАРКОЛ АД
Nationale Identifikationsnummer: 102227154
Postanschrift: ул. САН СТЕФАНО №.28
Ort: гр. Бургас
NUTS-Code: BG341 Бургас / Burgas
Postleitzahl: 8000
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 348 777.40 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 45 974.80 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 52884
Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на ПЛС за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/08/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 12
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 206534575
Postanschrift: ул.Отец Паисий №.26
Ort: гр. Радомир
NUTS-Code: BG414 Перник / Pernik
Postleitzahl: 2400
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 348 777.40 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 92 716.83 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Договорът с "Фаркол" АД е сключен за 18 номенклатурни единици №№ 79, 80, 150, 169, 172, 197, 206, 208, 218, 223, 244, 250, 254, 256, 257, 258, 270 и 300.

Договорът с "Дансон Трейдинг" ООД е сключен за 7 номенклатурни единици №№ 69, 101, 110, 123, 129, 178 и 189.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022