Lieferungen - 427164-2022

05/08/2022    S150

България-Русе: Строителни машини и оборудване

2022/S 150-427164

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА РУСЕ
Национален регистрационен номер: 000530632
Пощенски адрес: пл. СВОБОДА №.6
Град: гр.Русе
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Пощенски код: 7000
Държава: България
Лице за контакт: Полина Пламенова Стоянова
Електронна поща: p.stoyanova@ruse-bg.eu
Телефон: +359 82881710
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://obshtinaruse.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1111
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Закупуване и доставяне на автомобили и специализирана техника за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
43300000 Строителни машини и оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изисквания за качество:

Участниците в офертата си трябва да приложат описание, от което да се установи съответствието на оферирания модел с изискванията на възложителя.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на бордови камион до 3,5 тона с двойна кабина, употребяван

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
43300000 Строителни машини и оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Технически изисквания

1. Тип на автомобила: Товарен автомобил – тип Бордови

2. Състояние: Употребяван

3. Брой места: Минимум 5+1

4. Вид купе: Двойно

5. Двигател

5.1 Тип на двигателя: Четири цилиндров

5.2 Вид гориво: Дизел

5.3 Обем на двигателя: Минимум 2000 куб. см. - максимум 3 000 куб. см.

5.4 Мощност: Минимум 100 к.с.

6. Общо тегло с товара: Максимум 3500 кг.

7. Година на производство: след 01.01.2009 г.

8. Екологична норма за вредни емисии: минимум EURO 4 или еквивалент.

9. Вид скоростна кутия: Механична, минимум 5 степенна

10. Брой оси: 2 /две/

11. Задвижване: Колесна формула 4х2 с двойни задни гуми

12. Брой врати: 4 /четири/

13. Волан: Ляв по посока на движението, със сервоусилвател

14. Товарен отсек

14.1 Конструкция Изцяло метална, открита

14.2 Възможности за разтоварване Тристранно отваряне на капаците

14.3 Височина на капаците / Странични и заден капак/ Не по-малко от 400 мм

15. Климатизация и отопление: Минимум климатик

16. Системи и оборудване за сигурност: Централно заключване, въздушни възглавници за водача и пътника до него, предпазни колани, антиблокираща система на спирачките /ABS/

17. Теглич: Да

18. Пробег: Максимум 200 000 км.

19. Гуми: Нормално експлоатационно състояние и година на производство след 2017 год.

20. Допълнително оборудване: Автомобилът следва да бъде окомплектован с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителана жилетка, крик и ключ за гуми, включително и резервна гума.

21. Техническо състояние: Технически добро и функционално състояние, всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи, с изправна ходова част, да липсват следи от корозия и нарушения по тапицерията на кабината, изправен акумулатор, да отговаря на всички изисквания за регистрация за движение по пътищата на Република България.

22. Гаранционен срок: Минимум 3 месеца или 1000 /хиляда/ километра пробег, което събитие настъпи по-рано, считано от датата на доставяне на автомобила до мястото на изпълнение.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни.

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на бордови камион до 3,5 тона с двойна кабина, употребяван

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
43300000 Строителни машини и оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Технически изисквания:

1. Тип на автомобила:Товарен автомобил – тип Бордови

2. Състояние: Употребяван

3. Брой места: Минимум 5+1

4. Вид купе: Двойно

5. Двигател

5.1 Тип на двигателя: Четири цилиндров

5.2 Вид гориво: Дизел

5.3 Обем на двигателя: Минимум 2000 куб. см. - максимум 3 000 куб. см.

5.4 Мощност: Минимум 100 к.с.

6. Общо тегло с товара: Максимум 3500 кг.

7. Година на производство: след 01.01.2009 г.

8. Екологична норма за вредни емисии: минимум EURO 4 или еквивалент.

9. Вид скоростна кутия: Механична, минимум 5 степенна

10. Брой оси: 2 /две/

11. Задвижване: Колесна формула 4х2 с двойни задни гуми

12. Брой врати: 4 /четири/

13. Волан: Ляв по посока на движението, със сервоусилвател

14. Товарен отсек

14.1 Конструкция Изцяло метална, открита

14.2 Възможности за разтоварване Тристранно отваряне на капаците

14.3 Височина на капаците / Странични и заден капак/ Не по-малко от 400 мм

15. Климатизация и отопление: Минимум климатик

16. Системи и оборудване за сигурност: Централно заключване, въздушни възглавници за водача и пътника до него, предпазни колани, антиблокираща система на спирачките /ABS/

17. Теглич: Да

18. Пробег: Максимум 200 000 км.

19. Гуми: Нормално експлоатационно състояние и година на производство след 2017 год.

20. Допълнително оборудване: Автомобилът следва да бъде окомплектован с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителана жилетка, крик и ключ за гуми, включително и резервна гума.

21. Техническо състояние: Технически добро и функционално състояние, всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи, с изправна ходова част, да липсват следи от корозия и нарушения по тапицерията на кабината, изправен акумулатор, да отговаря на всички изисквания за регистрация за движение по пътищата на Република България.

22. Гаранционен срок: Минимум 3 месеца или 1000 /хиляда/ километра пробег, което събитие настъпи по-рано, считано от датата на доставяне на автомобила до мястото на изпълнение.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни.

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на товарен автомобил– тип “Самосвал” с товароносимост от 8,5 тона до 10 тона, употребяван

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34134200 Самосвали
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Технически изисквания

1. Тип на автомобила: Товарен автомобил – тип “Самосвал”

2. Състояние: Употребяван

3. Двигател

3.1 Тип на двигателя: Минимум четирицилиндров

3.2 Обем на двигателя: Минимум 3200 куб.см

3.3 Вид гориво: Дизел

3.4 Мощност на двигателя: Минимум 150 к.с.

3.5 Екологична норма за вредни емисии: Минимум Евро 3 или еквивалент

4. Брой оси: 2 /два/ бр., задна ос с двойна гума

5. Задвижване: Колесна формула 4 х 2

6. Товароносимост: от 8 500 кг. до 10 000 кг.

7. Брой места: Минимум 1 + 1 места

8. Оборудване на кабината: Странични огледала за задно виждане минимум 2 бр. – ляво и дясно

9. Брой врати на кабината: 2 бр. врати

10. Година на производство: След 01.01.2006 год.

11. Кормилна уредба: Хидро усилвател на кормилната уредба

12. Волан: Ляво разположен по посока на движението

13. Самосвална надстройка: Тристранно разтоварване/повдигане на самосвалния кош

Хидравлична система за разтоварване на самосвалния кош

посредством телескопично бутало и хидравлична помпа

Изцяло стоманен, отваряеми странични и заден капаци с минимална височина 600 мм

14. Трансмисия:

14.1 Тип: механична с ръчно превключване на предавките

14.2 Брой предавки: минимум 5 на преден ход и минимум 1 на заден ход

15. Гуми: Нормално експлоатационно състояние и година на производство след 2017 год.

16. Пробег: Максимум 270 000 км.

17. Оборудване на шасито Теглич – минимум 1 бр.

Извод за подаване на електрически ток и въздух към ремаркето

Без следи от корозия по шасито

18. Допълнително оборудване: Автомобилът следва да бъде окомплектован с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителана жилетка, крик и ключ за гуми, включително и резервна гума.

19. Техническо състояние: Технически добро и функционално състояние, всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи, с изправна ходова част, да липсват следи от корозия и нарушения по тапицерията на кабината, изправен акумулатор, да отговаря на всички изисквания за регистрация за движение по пътищата на Република България.

20. Гаранционен срок: Минимум 4 /четири/ месеца или 1500 /хиляда и петстотин/ километра пробег, което събитие настъпи по-рано, считано от датата на доставяне на автомобила до мястото на изпълнение.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни.

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на товарен автомобил – самосвал с двойна кабина, употребяван

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34134200 Самосвали
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Технически изисквания

1. Тип на автомобила: Товарен автомобил – самосвал с двойна кабина- тип „Самосвал“

2. Състояние Употребяван

3. Двигател: - Тип на двигателя: минимум четирицилиндров;

- Вид гориво: дизел;

- Мощност на двигателя: минимум 130 к.с.;

- Екологична норма за вредни емисии: минимум евро 3 или еквивалент.

4. Брой оси 2 броя;

5. Задвижване колесна формула 4 х2

6. Товаримост до 3200 кг

7. Брой места минимум 6+1

8. Кормилна уредба Хидро усилвател на кормилната уредба

9. Брой врати на кабината двойна кабина с 4 бр. врати

10. Година на производство след 01.01.2005 година;

11. Волан Ляво разположен по посока на движението

12. Самосвална надстройка:

-Тристранно обслужване;

-Хидравлична система за разтоварване на самосвалния кош посредством телескопично бутало и хидравлична помпа;

-Изцяло стоманени, отваряеми странични и заден капаци с минимална височина 350 мм.

13. Трансмисия: - Механична с ръчно превключване на предавките;

- Брой предавки: минимум 5 на преден ход и минимум 1 на заден ход;

14. Гуми: Нормално експлоатационно състояние и година на производство след 2015 год.

15. Пробег До 250 000 км;

16. Оборудване на шасито - Без следи от корозия по шасито.

- Теглич: 1 бр.

Извод за подаване на електрически ток към ремаркето

17. Допълнително оборудване Автомобилът следва да бъде окомплектован с универсални инструменти за поддръжка, обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, крик и ключ за гуми, включително резервна гума.

18. Техническо състояние Да отговаря на всички изисквания за регистрация за движение по пътищата на България.

19. Гаранционен срок: Минимум 3 месеца.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни.

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на товарен автомобил – самосвал с двойна кабина, употребява

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34134200 Самосвали
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Технически изисквания

1. Тип на автомобила: Товарен автомобил с двойна кабина- тип „Самосвал“

2. Състояние Употребяван

3. Двигател: - Тип на двигателя: минимум четирицилиндров;

- Вид гориво: дизел;

- Мощност на двигателя: минимум 130 к.с.;

- Екологична норма за вредни емисии: минимум евро 4 или еквивалент.

4. Брой оси 2 броя;

5. Задвижване колесна формула 4 х2

6. Товаримост до 3500 кг

7. Брой места минимум 6+1

8. Кормилна уредба Хидро усилвател на кормилната уредба

9. Брой врати на кабината двойна кабина с 4 бр. врати

10. Година на производство след 01.01.2008 година;

11. Волан Ляво разположен по посока на движението

12. Самосвална надстройка:

-Тристранно обслужване;

-Хидравлична система за разтоварване на самосвалния кош посредством телескопично бутало и хидравлична помпа;

-Изцяло стоманени, отваряеми странични и заден капаци с минимална височина 350 мм.

13. Трансмисия: - Механична с ръчно превключване на предавките;

- Брой предавки: минимум 5 на преден ход и минимум 1 на заден ход;

14. Гуми: Нормално експлоатационно състояние и година на производство след 2017 год.

15. Пробег До 200 000 км;

16. Допълнително оборудване Автомобилът следва да бъде окомплектован с универсални инструменти за поддръжка, обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, крик и ключ за гуми, включително резервна гума.

17. Техническо състояние Без следи от корозия по шасито

Да отговаря на всички изисквания за регистрация за движение по пътищата на България.

18. Гаранционен срок: Минимум 3 месеца.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на двубандажен валяк с работно тегло от 8 тона до 10 тона, употребяван

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
43300000 Строителни машини и оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Технически изисквания

1. Тип валяк: Двубандажен /тандемен/

2. Година на производство След 01.01.2009 г.;

3. Двигател - 4 (четири)-цилиндров;

- дизелов с водно охлаждане

- с турбо пълнене;

1. Мощност на двигател Не по-малко от 68 kw;

5. Пробег Не повече от 7 500 м.ч.;

6. Трансмисия Електрохидравлично превключване посоката на движение;

7. Брой на бандажите 2 (два) гладки стоманени вибрационни бандажа:

- Широчина на бандажа – от 160 до 220 мм.

- Вибрация и оросяване на двата бандажа;

- Завиване на бандажите – всеки поотделно и двата заедно;

- Честота на вибрация – мин. 45 Hz;

- Центробежна сила – мин. 80/50 KN;

- Статично линейно натоварване отпред и отзад мин. 30/25 кг/см;

8. Тегло на машината - Работно тегло не по-малко от 8000 кг. до 10 000 кг.;

- Максимално тегло не повече от 12 000 кг.;

- Натоварване на осите: отпред не по-малко от 5 000 кг.; отзад не по-малко от 4 800 кг.;

9. Транспортни размери - Транспортна дължина – от 3 800 мм до 4500 мм;

- Широчина – до 2500 мм;

- Транспортна височина – до 3000 мм;

- Клиренс – до 350 мм;

10. Кабина - Минимални изисквания:

• ROPS;

• Отопление и вентилация;

• Управление отляво и отдясно;

• Едно място с регулираща се седалка с тапицерия, лесна за почистване;

• Отварящи се странично врати (две);

• Работещ моточасовник;

• Контролни прибори за опериране и осигуряване на безопасна и безаварийна работа;

• Да е оборудвана с електрически стъклочистачки на предното и задното стъкло;

• Пожарогасител;

• Клаксон;

11. Допълнително оборудване на кабината • 1 (един) бр. въртяща се лампа / маяк /, светеща с жълта светлина, разположена върху кабината;

• Огледала за задно виждане отляво и отдясно;

• Фабрично оборудвана със светлини за движение по пътя – фарове и мигачи;

• Да е оборудвата с допълнителни светлини за работа в тъмно;

12. Звукова сигнализация при движение на заден ход - Да е налична

13. Окомплектоване към машината - Да е оборудвана отляво и отдясно със система за рязане на асфалт;

- Да е снабден с уплътнителна система за следене плътността на валиране;

- Да е оборудвана с хидравлични изводи за прикачване на допълнително оборудване;

- Вместимост на резервоарите за вода не по-малко от 500 литра;

14. Гаранционен срок на машината: Минимум 6 (шест) месеца.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни.

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на септична вакуум цистерна (фекалка) прикачна, употребявана

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
43300000 Строителни машини и оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Технически изисквания

1. Състояние: Употребявана

2. Шаси: Прикачно ремарке – едноосно или двуосно

3. Обем на цистерната: от 4500 до 6000 куб.м.

4. Вид на цистерната: Вакуумна, стоманена

5. Вид помпа: Вакуумна

6. Дебит на помпата: Минимум 1500 литра/минута

7. Диаметър на смукателния тръбопровод: Минимум Ф150 мм.

8. Дължина на смукателния тръбопровод: Минимум 5 метра

9. Допълнително оборудване: Цистерната да е оборудвана с всички необходими маркучи, ръчна спирачка, калобрани, опори, достъп за изпразване и почистване, светлини.

10. Техническо състояние: Технически обслужена със сменени лагери, уплътнения и консумативи, всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи, да отговаря на всички изисквания за регистрация за движение по пътищата на Република България

11. Гаранционен срок: Минимум 3 месеца.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни.

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 116-324680
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на бордови камион до 3,5 тона с двойна кабина, употребяван

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на бордови камион до 3,5 тона с двойна кабина, употребяван

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на товарен автомобил– тип “Самосвал” с товароносимост от 8,5 тона до 10 тона, употребяван

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 4
Наименование:

Доставка на товарен автомобил – самосвал с двойна кабина, употребяван

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 5
Наименование:

Доставка на товарен автомобил – самосвал с двойна кабина, употребява

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 6
Наименование:

Доставка на двубандажен валяк с работно тегло от 8 тона до 10 тона, употребяван

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 7
Наименование:

Доставка на септична вакуум цистерна (фекалка) прикачна, употребявана

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/08/2022