Lieferungen - 427261-2022

05/08/2022    S150

България-Гоце Делчев: Преносими компютри (от 3 до 5 кг)

2022/S 150-427261

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Национален регистрационен номер: 000024745
Пощенски адрес: ул. ЦАРИЦА ЙОАННА №2
Град: гр.Гоце Делчев
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Пощенски код: 2900
Държава: България
Лице за контакт: Маргарита Петкова
Електронна поща: margarita.dimitrova.krasteva@abv.bg
Телефон: +359 888006080
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.gotsedelchev.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14841
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и инсталация на преносими компютри и периферия“

II.1.2)Основен CPV код
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предвижда се доставка и инсталация (където е приложимо) на – 8 бр. преносими компютри, от които 6 бр. от Тип 1 и 2 бр. от Тип 2, 2 бр. мултифункционални устройства, 2 бр. раници за лаптоп и 2 бр. безжични мишки.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

гр. Гоце Делчев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвижда се доставка и инсталация (където е приложимо) на – 8 бр. преносими компютри, от които 6 бр. от Тип 1 и 2 бр. от Тип 2, 2 бр. мултифункционални устройства, 2 бр. раници за лаптоп и 2 бр. безжични мишки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG05M9ОP001-2.056-0013 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020, съфинансирани от ЕС чрез ЕСФ.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 101-278915
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

„Доставка и инсталация на преносими компютри и периферия“

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2022