Lieferungen - 427321-2022

05/08/2022    S150

България-Дупница: Леки автомобили

2022/S 150-427321

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ДУПНИЦА"
Национален регистрационен номер: 2016275060157
Пощенски адрес: ул. Саморанска №35
Град: гр. Дупница
код NUTS: BG415 Кюстендил / Kyustendil
Пощенски код: 2600
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Йорданова Иванова
Електронна поща: dessiiv@abv.bg
Телефон: +359 885296097
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgs-dupnitsa.uzdp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2473
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка чрез закупуване на един брой употребяван високопроходим автомобил за нуждите на ТП ДГС ДУПНИЦА“

II.1.2)Основен CPV код
34110000 Леки автомобили
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка чрез закупуване на един брой употребяван високопроходим автомобил за нуждите на ТП ДГС ДУПНИЦА“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34110000 Леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG415 Кюстендил / Kyustendil
Основно място на изпълнение:

ТП ДГС Дупница

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка чрез закупуване на един брой употребяван високопроходим автомобил за нуждите на ТП ДГС ДУПНИЦА“

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

След обявяване на открита процедура и не подадени заявления за участие беше обявена процедура договаряне без предварително обявление

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 53016
Наименование:

„Доставка чрез закупуване на един брой употребяван високопроходим автомобил за нуждите на ТП ДГС ДУПНИЦА“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/07/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: RAIF YASHAROV
Национален регистрационен номер: не се публикува
Пощенски адрес: ул. Четиринадесета, № 21
Град: с. Фотиново
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Пощенски код: 4571
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 10 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл. 197, ал. 1, т.1 ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2022