Lieferungen - 427332-2022

05/08/2022    S150

Polen-Olsztyn: Antineoplastische Mittel

2022/S 150-427332

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Nationale Identifikationsnummer: PL622
Postanschrift: Al.Wojska Polskiego 37
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-228
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maria Mielniczek
E-Mail: maria.mielniczek@poliklinika.net
Telefon: +48 8953982-18
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktów leczniczych II- pakiet nr 19

Referenznummer der Bekanntmachung: ZPZ-24/07/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33652100 Antineoplastische Mittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania jest dostawa produktów leczniczych, określonych w Formularzu cenowym - pakiet nr 19, stanowiącym zał. nr 3 do Zaproszenia do udziału w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 8 088 216.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot, ilość i zakres zamówienia określony został w Zaproszeniu do udziału w postępowaniu z dn. 18.07.22r. oraz w Formularzu cenowym - Pakiet nr 19 stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia, a także we wzorze umowy - opisującym istotne postanowienia realizacji zamówienia (zał. nr 1 do Zaproszenia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę produktów leczniczych II , znak sprawy: ZPZ -09/03/22 (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE pod numerem 2022/S 076-207059) nie wpłynęła żadana oferta na Pakiet nr 19, wobec powyższego Zamawiający w trybie art. 213 ustawy Pzp (zamówienie z wolnej ręki), na podstawie przesłanki określonej w art. 214 ust. 1 pkt.6) ustawy Pzp - przeprowadził negocjacje ceny i warunków realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych określonych w pakiecie 19 z jednym Wykonawcą, tj. z Roche Polska, sp. z o.o., z siedzibą w warszawie, ul. Domaniewska 39 B.Negocjacje zakończyły się zawarciem umowy. Zamawiający - na podstawie art. 213 ust.2 ustawy Pzp - nie przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji UE ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki z przesłanki określonej w art. 214 ust. 1 pkt.6).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 076-207059
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

pakiet nr 19

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/07/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Roche Polska sp. z o.o.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 088 216.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo w formie pisemnej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącą podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022