Lieferungen - 427384-2022

05/08/2022    S150

Polska-Giżycko: Specjalne produkty odżywcze

2022/S 150-427384

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 20
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Baluta
E-mail: j.baluta@ron.mil.pl
Tel.: +48 261335745
Faks: +48 261335641
Adresy internetowe:
Główny adres: https://24wog.wp.mil.pl/pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Wojskowa Jednostka Budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (DANIA INSTANT, KOKTAJLE BIAŁKOWE, KONCENTRAT NAPOJU IZOTONICZNEGO) DLA 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA 2022 R.

Numer referencyjny: 35/2022
II.1.2)Główny kod CPV
15880000 Specjalne produkty odżywcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.

1. Danie instant- makaron w sosie pieczarkowym

2. Danie instant – puree ziemniaczane z boczkiem i cebulką

3. Koktajl białkowy jednoporcjowy

4. Koncentrat napoju izotonicznego

5. Zupa instant – rosół z kury z makaronem

6. Zupa instant – zupa pieczarkowa z grzankami

Szczegóły, w tym ilości i gramatura, wskazane w SWZ

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 991 190.93 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15882000 Produkty dietetyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Orzysz

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z SWZ i dokumentami stanowiącymi załączniki do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 111-310509
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (DANIA INSTANT, KOKTAJLE BIAŁKOWE, KONCENTRAT NAPOJU IZOTONICZNEGO) DLA 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA 2022 R.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/08/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GASTROMAX Maciej SARŻALIŃSKI, Robert CHOJNACKI Sp. Jawna
Adres pocztowy: 87-811
Miejscowość: FABIANKI
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 815 240.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- art. 108 ust. 1 ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2;

- art. 109 ust. 4, 7, 8 i 10 ustawy PZP;

- art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł.

3. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Wszelkie szczegóły w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022