Lieferungen - 427399-2022

05/08/2022    S150

Polska-Szczecin: Różny sprzęt i artykuły biurowe

2022/S 150-427399

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: jw4340
Krajowy numer identyfikacyjny: 8522588284
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 10A
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 70-231
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Grabowska-Krysztofiak
E-mail: 15wog.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261454925
Faks: +48 261452398
Adresy internetowe:
Główny adres: https://15wog.wp.mil.pl/
Adres profilu nabywcy: https://15wog.wp.mil.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Wojskowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzetu biurowego dlam potrzeb 15 WOG w Szczecinie oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu.

Numer referencyjny: 37-ZP-05-22-80
II.1.2)Główny kod CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego dla potrzeb 15 WOG w Szczecinie oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu.

b) Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 9 (dla części 1, 2, zamówienia ) do SWZ – tj. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 2, 2a, do SWZ oddzielny dla każdej części zamówienia ).

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w powyższych załącznikach.

Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają także projektowane postanowienia przyszłej umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 045 609.25 PLN / Najdroższa oferta: 1 045 609.25 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa materiałów administracyjno - biurowych.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego dla potrzeb 15 WOG w Szczecinie oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu.

b) Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 9 (dla części 1, 2, zamówienia ) do SWZ – tj. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 2, 2a, do SWZ oddzielny dla każdej części zamówienia ).

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w powyższych załącznikach.

Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają także projektowane postanowienia przyszłej umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa kalendarzy , terminarzyoraz biuwarów.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego dla potrzeb 15 WOG w Szczecinie oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu.

b) Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 9 (dla części 1, 2, zamówienia ) do SWZ – tj. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 2, 2a, do SWZ oddzielny dla każdej części zamówienia ).

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w powyższych załącznikach.

Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają także projektowane postanowienia przyszłej umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 091-249789
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zakup i dostawa matariałów administracyjno -biurowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/07/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MIRANEX Sp. z o o.
Miejscowość: Tarnowo- Górne
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 969 498.57 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Zakup idsotawa kalendarzy , terminarzy oraz biuwarów.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/07/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MIRANEX Sp. z o.o.
Miejscowość: Tarnowo- Podgórne
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 76 110.68 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie określonym w art.182 ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na mocy ustawy. Odwołanie w przypadku zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp, przysługuje jedynie wobec następujących czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Przed terminem wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu na jego wniesienie.

Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

W terminie 2 dni od otrzymania odwołania zamawiający przesyła jego kopię pozostałym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, a w przypadku, gdy odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji, zamieszcza je również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, przystąpić do postępowania odwoławczego wskazując jednocześnie stronę, do której przystępuje oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art.183 ust.2 ustawy.

Od orzeczenia wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022