Leveringen - 427489-2022

05/08/2022    S150

Bulgarije-Kazanlak: Elektriciteit

2022/S 150-427489

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OBShtINA KAZANLaK
Nationaal identificatienummer: 000817778
Postadres: bul. "ROZOVA DOLINA" No. 6
Plaats: gr.Kazanlak
NUTS-code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Postcode: 6100
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Desislava Plamenova Tineva
E-mail: d.tineva@kazanlak.bg
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kazanlak.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/2394
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обектите на Община Казанлък“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13.98 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 063-165361

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 53102
Benaming:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обектите на Община Казанлък“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/07/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Електрохолд Трейд ЕАД
Nationaal identificatienummer: 113570147
Postadres: пл. Позитано №.2 ет.7, офис 7
Plaats: гр. София
NUTS-code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 500 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13.98 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2022