Lieferungen - 427509-2022

05/08/2022    S150

България-Шумен: Превозни средства със специално предназначение

2022/S 150-427509

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ШУМЕН
Национален регистрационен номер: 000931721
Пощенски адрес: бул. СЛАВЯНСКИ №.17
Град: гр.Шумен
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Пощенски код: 9700
Държава: България
Лице за контакт: Радослава Хаджииванова
Електронна поща: r.hadjiivanova@shumen.bg
Телефон: +359 54857747
Факс: +359 54800400
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.shumen.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1156
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на 2 (два) броя нови лекотоварни автомобили (товарен микробус) 2+1 места за нуждите на Домашен социален патронаж - Шумен

II.1.2)Основен CPV код
34114000 Превозни средства със специално предназначение
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на 2 (два) броя нови лекотоварни автомобили (товарен микробус) 2+1 места за нуждите на Домашен социален патронаж - Шумен.

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на автомобилите съобразно Техническата спецификация.

Видът и техническите параметри са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата обществена поръчка

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34114000 Превозни средства със специално предназначение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Основно място на изпълнение:

Територията на гр. Шумен - франко склада на Община Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на 2 (два) броя нови лекотоварни автомобили (товарен микробус) 2+1 места за нуждите на Домашен социален патронаж - Шумен.

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на автомобилите съобразно Техническата спецификация.

Видът и техническите параметри са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата обществена поръчка

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок на доставка (в работни дни) / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

За да бъде приложена разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП е необходимо да са налице четири предпоставки, а именно:

1) Възложителят да е открил обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура;

2) Обществената поръчка за възлагане чрез открита процедура да е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи;

3) Първоначално обявените условия да не са съществено променени;

За да e законосъобразно избран видът на процедурата, предпоставките следва да са налице кумулативно.

Относно първата предпоставка:

С Решение № F207793 /15.03.2022 г. на Татяна Костова - заместник-кмет БФ на Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-1138/02.06.2021 г. на Кмета на Община Шумен, е открита обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на 2 (два) броя нови лекотоварни автомобили (товарен микробус) 2+1 места за нуждите на Домашен социален патронаж - Шумен“, публикувано в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) с № 00138-2022-0016.

Относно втората предпоставка:

Основанието за прекратяване на процедурата е чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП - всички подадени оферти се явяват неподходящи, тъй като не отговарят на техническата спецификация и/или за тях е налице някое от основанията за отстраняване, заложени в документацията на обществената поръчка. Основанията за прекратяване на поръчката са описани в Решение № D14813475/09.06.2022 г. на Татяна Костова - заместник-кмет БФ на Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-1138/02.06.2021 г. на Кмета на Община Шумен, влязло в сила на 21.06.2022 г.

Относно третата предпоставка:

При съпоставяне на условията на настоящата обществена поръчка с първоначално обявените условия по прекратената процедура, може да се направи обоснован извод, че същите не са променени.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Доставка на 2 (два) броя нови лекотоварни автомобили (товарен микробус) 2+1 места за нуждите на Домашен социален патронаж - Шумен

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението не подлежи на обжалване съгласно ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2022