Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 427514-2019

12/09/2019    S176

Иcпaния-Аликанте: Управление на спортни съоръжения

2019/S 176-427514

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Национален регистрационен номер: V-03965324
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante
код NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: procurement@euipo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5320
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Управление на спортни съоръжения

Референтен номер: AO/011/19
II.1.2)Основен CPV код
92610000 Услуги по поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящия търг е да се формализират рамковите договори в каскаден ред, чиято цел е предоставянето на услуги за управлението на спортни и социално-културни съоръжения при Службата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 860 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45259000 Строителни работи по ремонт и поддържане на пречиствателни станции и други съоръжения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Основно място на изпълнение:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante (Alicante), ИСПАНИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугите, които могат да бъдат предоставени, са следните:

— организиране и провеждане на целенасочени дейности и управление на спортни и социално-културни съоръжения и дейности (зала за вдигане на тежести, управление на заемането на спортно оборудване, управление на заемането на велосипеди от Службата, други допълнителни дейности, административно управление, пране на дрехи и спортни аксесоари, периодични спортни и социално-културни дейности);

— профилактична поддръжка на велосипеди и оборудване от залата за вдигане на тежести, ремонтна поддръжка на велосипеди, оборудване от зоната за тренировки със съпротивителни съоръжения и друго оборудване от спортни и социално-културни съоръжения, и доставка и пускане в експлоатация на спортни и развлекателни уреди;

— допълнителни услуги: консултантски услуги, допълнителни услуги за персонала на Службата, управление на отдаването под наем на спортно оборудване и пространства и спортни тренировъчни класове извън съоръженията на Службата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 860 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

На 27.9.2019 г. в 11:00 ч. ще се състои посещение на място.

Всеки оферент може да изпрати до двама представители. Имената и номерата на документите за самоличност на представителите трябва да се изпратят до EUIPO по електронна поща на procurement@euipo.europa.eu до 24.9.2019 г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/10/2019
Местно време: 13:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/10/2019
Местно време: 11:00
Място:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ИСПАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да изпрати до двама представители. Имената и номерата на документите за самоличност на представителите трябва да се изпратят до EUIPO по електронна поща на procurement@euipo.europa.eu до 14.10.2019 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

Максималната прогнозна обща стойност на поръчката е 860 000 EUR, както е посочено в раздели II.15) и II.2.6) (60 000 EUR са предназначени за ползвателите, а 800 000 EUR за Службата).

Тръжните документи ще бъдат налични за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3). Интернет страницата ще се обновява периодично и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации, изменения или отговори на въпроси по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxemburgo
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Град: Estrasburgo
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/09/2019