Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 427514-2019

12/09/2019    S176

Španielsko-Alicante: Správa športových zariadení

2019/S 176-427514

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Identifikačné číslo organizácie (IČO): V-03965324
Poštová adresa: Avenida de Europa, 4
Mesto/obec: Alicante
Kód NUTS: ES521 Alicante/Alacant
PSČ: 03008
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5320
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Správa športových zariadení

Referenčné číslo: AO/011/19
II.1.2)Hlavný kód CPV
92610000 Prevádzka športovísk
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je formalizovať rámcové zmluvy s kaskádovým systémom, ktorých cieľom je poskytovanie služieb pre správu športových a spoločensko-kultúrnych zariadení v úrade.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 860 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45259000 Opravy a údržba zariadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby, ktoré sa môžu poskytovať, sú nasledovné:

— organizovanie a konanie organizovaných aktivít a športov a spoločensko-kultúrna správa (posilňovňa, správa pôžičiek na športové vybavenie, spravovanie pôžičiek bicyklov od úradu, ďalšie doplnkové činnosti, administratívne riadenie, pranie odevov a športových doplnkov, pravidelné športové a spoločensko-kultúrne činnosti),

— preventívna údržba bicyklov a vybavenia z posilňovne, opravná údržba bicyklov, vybavenia z priestorov odporového tréningu a iného vybavenia zo športových a spoločensko-kultúrnych zariadení a dodávka a uvádzanie do prevádzky športových a rekreačných potrieb,

— doplnkové služby: poradenské služby, dodatočné služby pre zamestnancov úradu, správa prenájmu športového vybavenia a priestorov a kurzy športového tréningu mimo priestorov úradu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 860 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Prehliadka sa bude konať dňa 27.9.2019 o 11:00 hod.

Každý uchádzač môže poslať najviac 2 zástupcov. Mená a čísla preukazov totožnosti zástupcov je potrebné poslať úradu EUIPO e-mailom na adresu „procurement@euipo.europa.eu“ do 24.9.2019.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 2
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/10/2019
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16/10/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ŠPANIELSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Každý uchádzač môže poslať najviac 2 zástupcov. Mená a čísla preukazov totožnosti zástupcov je potrebné poslať úradu EUIPO e-mailom na adresu „procurement@euipo.europa.eu“ do 14.10.2019.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Maximálna odhadovaná celková hodnota obstarávania je 860 000 EUR, uvedená v oddieloch II.15) a II.2.6) (60 000 EUR je určených pre používateľov a 800 000 EUR pre Úrad).

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3). Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie, úpravy alebo odpovede na otázky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburgo
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mesto/obec: Estrasburgo
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie, alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/09/2019