Lieferungen - 427640-2022

05/08/2022    S150

România-Bacău: Articole de catering de unică folosinţă

2022/S 150-427640

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU
Număr naţional de înregistrare: 4278728
Adresă: Strada: Haret Spiru, nr. 2
Localitate: Bacau
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600114
Țară: România
Persoană de contact: MARIA DOMINTEANU
E-mail: lilidominteanu_licitatii@spitaljudbc.ro
Telefon: +40 234534000
Fax: +40 234517424/515184
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sjubc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Articole pentru împachetare alimente cu punerea la dispoziție prin închiriere a 2 (două) mașini termosudare

Număr de referinţă: 4278728_2022_PAAPD1345920
II.1.2)Cod CPV principal
39222100 Articole de catering de unică folosinţă
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

ACORD CADRU DE FURNIZARE Articole pentru împachetare alimente cu punerea la dispoziție prin închiriere a 2 (două) mașini termosudare CONFORM CAIET DE SARCINI, acord cadru 24 de luni.

Atentie! Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari /informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct.-ul invocat mai sus.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 156 800.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, Str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata acordului cadru, precum și ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: termenul de livrare in caz de urgenta / Pondere: 3
Prețul - Pondere: 97
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 053-137175
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC-837
Titlu:

Articole pentru împachetare alimente cu punerea la dispoziție prin închiriere a 2 (două) mașini termosudare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/08/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ITEPSA
Număr naţional de înregistrare: 45223118
Adresă: Strada Tipografilor, Nr. 1
Localitate: Bacau
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600244
Țară: România
E-mail: office.itepsa@gmail.com
Telefon: +40 743759547
Adresă internet: https://www.itepsa.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 254 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 156 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2022