Lieferungen - 427645-2022

05/08/2022    S150

România-Urziceni: Ecograf

2022/S 150-427645

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL URZICENI
Număr naţional de înregistrare: 4364942
Adresă: Strada: CALEA BUCURESTI, nr. 104
Localitate: Urziceni
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 925300
Țară: România
Persoană de contact: EMIL ONCESCU
E-mail: urziceni1@gmail.com
Telefon: +40 0243/256060
Fax: +40 0243/256060
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primaria-urziceni.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI “EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU CORP C DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI, SMIS 126911”-LOT 2 ECOGARFE

Număr de referinţă: 3/2022
II.1.2)Cod CPV principal
33112200 Ecograf
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta procedura de achizitie publica vizeaza incheierea de contracte ce au ca obiect FURNIZARE DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI “EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU CORP C DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI, SMIS 126911”, LOT II

• Lot 2 ECOGRAFE

Clarificari referitoare la documentatia de atribuire: a) Numărul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. b) Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari / informatii suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 767 500.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
79633000 Servicii de perfecţionare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL URZICENI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI “EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU CORP C DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI, SMIS 126911”, LOT 2 ECOGRAFE

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: OFERTA TEHNICA / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 061-159799
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 20330
Titlu:

FURNIZARE DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI “EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU CORP C DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI, SMIS 126911” - LOT 2 ECOGRAFE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Integra Medical Business
Număr naţional de înregistrare: RO 18315311
Adresă: Strada Solidaritatii, Nr. 5
Localitate: Bragadiru
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077025
Țară: România
E-mail: office@integramedical.ro
Telefon: +40 735050003
Fax: +40 0372876588
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 767 975.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 767 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 34 712 470.00 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

LIVRAREA , MONTAREA , INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE, TESTAREA, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVIS IN GARANTIE SI POST GARANTIE

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: MUNICIPIUL URZICENI
Adresă: STR. CALEA BUCURESTI , NR.104
Localitate: Urziceni (Ialomita)
Cod poștal: 925300
Țară: România
E-mail: achizitii@primaria-urziceni.ro
Telefon: +40 0243256060
Fax: +40 0243256060
Adresă internet: www.primaria-urziceni.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2022