Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 427645-2022

05/08/2022    S150

România-Urziceni: Ecograf

2022/S 150-427645

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL URZICENI
Număr naţional de înregistrare: 4364942
Adresă: Strada: CALEA BUCURESTI, nr. 104
Localitate: Urziceni
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 925300
Țară: România
Persoană de contact: EMIL ONCESCU
E-mail: urziceni1@gmail.com
Telefon: +40 0243/256060
Fax: +40 0243/256060
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primaria-urziceni.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI “EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU CORP C DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI, SMIS 126911”-LOT 2 ECOGARFE

Număr de referinţă: 3/2022
II.1.2)Cod CPV principal
33112200 Ecograf
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta procedura de achizitie publica vizeaza incheierea de contracte ce au ca obiect FURNIZARE DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI “EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU CORP C DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI, SMIS 126911”, LOT II

• Lot 2 ECOGRAFE

Clarificari referitoare la documentatia de atribuire: a) Numărul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. b) Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari / informatii suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 767 500.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
79633000 Servicii de perfecţionare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL URZICENI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI “EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU CORP C DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI, SMIS 126911”, LOT 2 ECOGRAFE

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: OFERTA TEHNICA / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 061-159799
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 20330
Titlu:

FURNIZARE DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI “EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU CORP C DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI, SMIS 126911” - LOT 2 ECOGRAFE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Integra Medical Business
Număr naţional de înregistrare: RO 18315311
Adresă: Strada Solidaritatii, Nr. 5
Localitate: Bragadiru
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077025
Țară: România
E-mail: office@integramedical.ro
Telefon: +40 735050003
Fax: +40 0372876588
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 767 975.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 767 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 34 712 470.00 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

LIVRAREA , MONTAREA , INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE, TESTAREA, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVIS IN GARANTIE SI POST GARANTIE

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: MUNICIPIUL URZICENI
Adresă: STR. CALEA BUCURESTI , NR.104
Localitate: Urziceni (Ialomita)
Cod poștal: 925300
Țară: România
E-mail: achizitii@primaria-urziceni.ro
Telefon: +40 0243256060
Fax: +40 0243256060
Adresă internet: www.primaria-urziceni.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2022