Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 427770-2022

05/08/2022    S150

Letland-Riga: Aardgas

2022/S 150-427770

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Nationaal identificatienummer: 40003457109
Postadres: Pilsoņu iela 13
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV - 1002
Land: Letland
Contactpersoon: Andrejs Vessers
E-mail: andrejs.vessers@stradini.lv
Telefoon: +371 67069780
Fax: +371 67095340
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stradini.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dabasgāzes piegāde

Referentienummer: PSKUS 2022/92
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dabasgāzes piegāde

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 578 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dabasgāzes piegāde VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pilsoņu iela 13, Rīga

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dabasgāzes piegāde VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)
Motivering:

Atklāts konkurss Nr.PSKUS 2022/36 tika izbeigts bez rezultāta. Netika saņemti piedāvājumi.2022.gada jūnija vidū beigsies esošais līgums par dabasgāzes piegādi. Dabasgāzes piegādes nodrošināšana ir kritiski svarīga pasūtītāja darbības nodrošināšanai.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 096-264768
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Dabasgāzes piegāde VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA Elenger
Nationaal identificatienummer: 40203080354
Postadres: Rīga, Elizabetes iela 24
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: 1050
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 078 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 578 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022