Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 427796-2022

05/08/2022    S150

Bulgarije-Sofia: Elektriciteit

2022/S 150-427796

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HIMIKOTEHNOLOGIChEN I METALURGIChEN UNIVERSITET (HTMU)
Nationaal identificatienummer: 000670673
Postadres: bul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Plaats: gr.Sofiya
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Postcode: 1756
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Rozalina Nikolova
E-mail: nikolova.r.89@gmail.com
Telefoon: +359 893484806
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://uctm.edu/bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/29614
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя през 2022 – 2023 г.”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за срок от една година.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 22.80 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за срок от една година.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 055-140766
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 52876
Benaming:

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща гру

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Номад енерджи къмпани ЕООД
Nationaal identificatienummer: 205606662
Postadres: бул. Димитър Петков №.69 ет.2 ап.3
Plaats: гр. София
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Postcode: 1309
Land: Bulgarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 850 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22.80 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022