Lieferungen - 427825-2022

05/08/2022    S150

Nederland-Bergschenhoek: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2022/S 150-427825

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Lansingerland
Nationaal identificatienummer: 60484792
Postadres: Tobias Asserlaan 1
Plaats: BERGSCHENHOEK
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2662 SB
Land: Nederland
Contactpersoon: Ellen Bots-Floors
E-mail: inkoop@lansingerland.nl
Telefoon: +31 108004000
Fax: +31 108004001
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lansingerland.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en plaatsing tijdelijke onderwijshuisvesting (noodlokalen) gemeente Lansingerland

Referentienummer: U22.00866
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering incl. plaatsing, verhuur en na afloop van de gebruiksperiodes verwijderen van tijdelijke onderwijshuisvesting (noodlokalen) voor onderwijshuisvesting op 5 locaties met een variërende gebruiksduur

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lansingerland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering incl. plaatsing, verhuur en na afloop van de gebruiksperiodes verwijderen van noodlokalen voor onderwijshuisvesting op 5 bestaande locaties en 1 nieuwe locatie met een variërende gebruiksduur.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 1: snelheid van opleveren / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 2: nazorg en service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 3: flexibiliteit interieur en indeling / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

In Hoofdstuk 6 van de aanbestedingsleidraad worden de volgende opties nader toegelicht:

Indexering: Indexering van prijzen vindt jaarlijks plaats conform het MBK prijsindexcijfer bouwkosten voor het eerst op 1 januari 2023.

Herzieningsclausule: In het geval van onvoorziene omstandigheden in de groei van het aantal leerlingen zoals beschreven in de Aanbestedingsleidraad kan extra onderwijshuisvesting nodig zijn. Daartoe zal de gemeente de overeenkomst met de opdrachtnemer herzien en indien van toepassing in tijd verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)
Motivering:

Gemeente Lansingerland doorloopt een versnelde procedure met proportionele termijnen, zodat na definitieve gunning er voldoende tijd beschikbaar is voor de realisatie van de onderwijshuisvesting opdat bij de start van het nieuwe schooljaar er voldoende onderwijshuisvesting is voor het aantal leerlingen dat komend schooljaar start.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 056-146035
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering en plaatsing tijdelijke onderwijshuisvesting (noodlokalen) gemeente Lansingerland

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jan Snel B.V.
Nationaal identificatienummer: 30124318
Postadres: Willeskop 94
Plaats: Montfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3417 MH
Land: Nederland
E-mail: info@jansnel.com
Telefoon: +31 348479090
Internetadres: https://www.jansnel.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Waarde van de opdracht: De Europese Commissie stelt dat het opnemen van de opdrachtsom in de gunning verplicht is.

TenderNed heeft daarom ervoor gekozen om te verplichten een waarde in te vullen bij de definitieve waarde.

De gemeente Lansingerland heeft een fictief bedrag genoemd en beroept zich op artikel 2:138 Aw 2012. De Aanbestedingswet stelt hiermee dat in bepaalde gevallen het publiceren van gegevens in de aankondiging van de gunning niet verplicht is, bijvoorbeeld als publicatie de toepassing van het recht in de weg staat of als het strijdig is met het openbaar belang of de commerciële belangen van ondernemers schaadt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Fax: +31 883610557
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gemeente Lansingerland team Inkoop
Postadres: Tobias Asserlaan 1
Plaats: Bergschenhoek
Postcode: 2662 SB
Land: Nederland
E-mail: inkoop@lansingerland.nl
Telefoon: +31 108004000
Fax: +31 108004001
Internetadres: http://www.lansingerland.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie aanbestedingsleidraad paragraaf 7.10 en 10.4

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3027 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Fax: +31 883610557
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2022