Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 42784-2023

23/01/2023    S16

Nederland-Geldermalsen: Materiaal voor gladheidsbestrijding

2023/S 016-042784

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente West Betuwe
Plaats: Geldermalsen
NUTS-code: NL224 Zuidwest-Gelderland
Land: Nederland
Contactpersoon: Linde Selen
E-mail: inkoop@westbetuwe.nl
Telefoon: +31 638248256
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.westbetuwe.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het leveren van gladheidsbestrijdingsmaterieel en strooimanagement

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113910 Materiaal voor gladheidsbestrijding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de levering van gladheidsbestrijdingsmaterieel en strooimanagement.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144420 Zoutstrooiers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL224 Zuidwest-Gelderland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare procedure

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Reclyce percentage / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschrijving after sales organisatie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / circulair inkopen / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie strooimanagementsysteem / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 186-526098
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Leveren van gladheidsbestrijdingsmaterieel inclusief strooimanagement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aebi Schmidt Nederland B.V.
Postadres: Handelsweg 8
Plaats: Holten
NUTS-code: NL21 Overijssel
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 779 574.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Walburgstraat 2-4
Plaats: Arnhem
Postcode: 6811 CD
Land: Nederland
E-mail: info@jure.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2023