Lieferungen - 427878-2019

Submission deadline has been amended by:  478481-2019
12/09/2019    S176    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Brzozów: Elektrizität

2019/S 176-427878

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Brzozów
Postanschrift: ul. Armii Krajowej 1
Ort: Brzozów
NUTS-Code: PL821
Postleitzahl: 36-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marian Data, Radosław Oleniacz
E-Mail: zp@brzozow.pl
Telefon: +48 133061061
Fax: +48 134341055

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.brzozow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.brzozow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/brzozow
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: administracja samorządowa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów mienia komunalnego i jednostek finansowanych z budżetu gminy Brzozów na lata 2020-2021

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.9.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów mienia komunalnego i jednostek finansowanych z budżetu gminy Brzozów na lata 2020-2021 w następujących

Ilościach:

Taryfa Ilość PPE (szt.) Zapotrzebowanie (MWh)

C11 188 2780;

C12b 7 432;

C21 8 1780;

G11 2 8.

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z regulacjami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szacunkowe sumaryczne zapotrzebowanie na energie elektryczną w gminie Brzozów określa się na 5000 MWh.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 373 402.60 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów mienia komunalnego i jednostek finansowanych z budżetu gminy Brzozów na lata 2020-2021 w następujących

Ilościach:

Taryfa Ilość PPE (szt.) Zapotrzebowanie (MWh)

C11 188 2780;

C12b 7 432;

C21 8 1780;

G11 2 8.

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z regulacjami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szacunkowe sumaryczne zapotrzebowanie na energie elektryczną w gminie Brzozów określa się na 5000 MWh.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz obowiązującą umowę na sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

2. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

— w stosunku do którego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/10/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/10/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, sala narad pok. nr 118.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający, wykonawcy, osoby zainteresowane.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dot. oferty najwyżej ocenionej)

1) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, czyli tych o których mowa w rozdz. VI pkt 2

Uwaga: W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.

III. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 25 000,00 PLN

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

IV. 1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w następującym zakresie:

1) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto, wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,

2) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

3) zmiany ilości punktów poboru energii, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego,

4) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży,

5) zmiany wielkości mocy umownych i grup taryfowych,

6) zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

2. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający za wyjątkiem zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 - która to zmiana wchodzi automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów.

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 – która to zmiana wchodzi automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019