Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 427890-2019

12/09/2019    S176    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Ивайловград: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

2019/S 176-427890

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Ивайловград
Национален регистрационен номер: 000235870
Пощенски адрес: ул. „България“ № 49
Град: Ивайловград
код NUTS: BG422
Пощенски код: 6570
Държава: България
Лице за контакт: за въпроси по условията на процедурата и подготовка на офертите — Диана Овчарова — кмет
Електронна поща: oba_ivaylovgrad@abv.bg
Телефон: +359 36616090
Факс: +359 36616022

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ivaylovgrad.bg/

Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/ivaylovgrad

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://e-obp.eu/bp/Document/%7BD4262044-EFEB-493D-9DFA-C2DAB74EB6C9%7D
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ивайловград по 5 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
39000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ивайловград по 5 обособени позиции, което се състои в училищна мебелировка и кофи за отпадъци и смет, технологично оборудване и оборудване за стол, спортни артикули и екипировка, музикални инструменти и медицинско и лабораторно оборудване за нуждите на детското заведение.

Забележка: Към настоящия документ е приложена техническа спецификация, в която същото е подробно описано.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 707 138.14 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на училищна мебелировка и кофи за отпадъци и смет

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39000000
39100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършват на територията на община Ивайловград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ивайловград, което се състои в училищна мебелировка и кофи за отпадъци и смет за нуждите на детското заведение.

Забележка: Към настоящия документ е приложена техническа спецификация, в която същото е подробно описано.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение — К1 / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 419 777.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № BG06RDNP001-7.002-0004-C01 от 13.05.2019 г.: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ивайловград”

II.2.14)Допълнителна информация

В случай че ценовото предложение на участник в процедурата е на стойност, по-висока от обявената прогнозна стойност на поръчката, офертата на участника ще бъде отстранена от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на технологично оборудване и оборудване за стол

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършват на територията на община Ивайловград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ивайловград, което се състои в технологично оборудване и оборудване за стол за нуждите на детското заведение.

Забележка: Към настоящия документ е приложена техническа спецификация, в която същото е подробно описано.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение — К1 / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 162 242.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № BG06RDNP001-7.002-0004-C01 от 13.05.2019 г.: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ивайловград”

II.2.14)Допълнителна информация

В случай че ценовото предложение на участник в процедурата е на стойност, по-висока от обявената прогнозна стойност на поръчката, офертата на участника ще бъде отстранена от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на спортни артикули и екипировка

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
37400000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършват на територията на община Ивайловград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ивайловград, което се състои в спорти артикули и екипировка за нуждите на детското заведение.

Забележка: Към настоящия документ е приложена техническа спецификация, в която същото е подробно описано.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение — К1 / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 705.94 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № BG06RDNP001-7.002-0004-C01 от 13.05.2019 г.: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ивайловград”

II.2.14)Допълнителна информация

В случай че ценовото предложение на участник в процедурата е на стойност, по-висока от обявената прогнозна стойност на поръчката, офертата на участника ще бъде отстранена от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на музикални инструменти

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
37300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършват на територията на община Ивайловград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ивайловград, което се състои в музикални инструменти за нуждите на детското заведение.

Забележка: Към настоящия документ е приложена техническа спецификация, в която същото е подробно описано.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение — К1 / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 51 435.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № BG06RDNP001-7.002-0004-C01 от 13.05.2019 г.: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ивайловград”

II.2.14)Допълнителна информация

В случай че ценовото предложение на участник в процедурата е на стойност, по-висока от обявената прогнозна стойност на поръчката, офертата на участника ще бъде отстранена от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на медицинско и лабораторно оборудване

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършват на територията на община Ивайловград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ивайловград, което се състои в медицинско и лабораторно оборудване за нуждите на детското заведение.

Забележка: Към настоящия документ е приложена техническа спецификация, в която същото е подробно описано.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение — К1 / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32 978.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № BG06RDNP001-7.002-0004-C01 от 13.05.2019 г.: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ивайловград”

II.2.14)Допълнителна информация

В случай че ценовото предложение на участник в процедурата е на стойност, по-висока от обявената прогнозна стойност на поръчката, офертата на участника ще бъде отстранена от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя критерии за подбор към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Удостоверяване:

За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните им финансови отчети в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.

Доказване:

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП — чрез представянето на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, и/или чрез справка за общия оборот.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Важно: Долупосочените критерии за подбор не се прилагат кумулативно. В случай че участник подаде оферта по повече от 1 обособена позиция, е достатъчно да изпълни по-тежките критерии по-обособена позиция № 1, с което се счита, че е изпълнил и критериите за подбор по останалите.

1. Участниците в обществената поръчка трябва да са реализирали минимален общ оборот съгласно изискваното минимално ниво:

Участниците в обществената поръчка трябва да са реализирали минимален общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, за съответната обособена позиция в размер минимум на:

— обособена позиция № 1: 800 000,00 BGN без ДДС,

— обособена позиция № 2: 300 000,00 BGN без ДДС,

— обособена позиция № 3: 80 000,00 BGN без ДДС,

— обособена позиция № 4: 100 000,00 BGN без ДДС,

— обособена позиция № 5: 60 000,00 BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти.

Под „годишен общ оборот“ следва да се разбира сумата от нетните приходи от продажби съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя критерии за подбор към техническите и професионални способности на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя критерии за подбор към техническите и професионални способности на участниците.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гар-я за изпълнение (ГИ) съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП се определя в размер на 3 % (три на сто) от ст-тта на договора за общ. поръчка без ДДС. По отношение ГИ се прилага чл. 111 от ЗОП и усл-ята в документацията за участ-е. ГИ се представя в една от следните форми по избор на изпълнителя:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранция във форма по т. 1 се внася по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG41UBBS80023300136333; BIC: UBBSBGSF, банка: ОББ АД — клон Ивайловград. Банковата гаранция на ГИ да е оригинал, издадена от българска или чуждестр. банка, със срок на вал. най-малко 30 дни след изтичане срока на договора, а застраховката на ГИ — в оригинал, сключена със застраховател, отговарящ на чл. 12, ал. 1 от Код. за застрах., с гореизбр. срок на валидност.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/10/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/10/2019
Местно време: 12:00
Място:

Заседателна зала в сградата на Община Ивайловград

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Отстранява се участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, при усл.-ята на ал. 3 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП за отстраняване, може да представи доказателства съгл. чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

1.1. Отстраняват се участници в процедурата и:

— при наличие на основания по чл. 107 от ЗОП;

— в нарушение на чл. 101, ал. 8—11 от ЗОП. Отсъствието на обст-ва по чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП се декларира в част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП,

— за които съгласно §14, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, за него или негов подизпълнител (съдружник в обединение) са налице обст-ва по см. на чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон — декларира се в част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП,

— за които са налице обст-ва по чл. 69 от ЗПКОНПИ — декларира се в част III, раздeл „Г“ от ЕЕДОП.

С/сно ЗОП, ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г. нац. осн-я за отстраняване са и:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ и нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

1.2. Липсата на обст-ва по нац. основания за отстраняване се декларират в eЕЕДОП в полето „Прилагат ли се спец. нац. осн-я за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

2. Съгласно чл. 67, ал. 1 и следв. от ЗОП при подаване на оферта участникът (подизпълнител и член на обед-е) декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез попълване и представянe на ЕЕДОП само в електронен вид (с/но §29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП). Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани в хода на процедурата допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Преди сключването на договор за общ. поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи с/но чл. 67, ал. 6 от ЗОП при условията на чл. 58, ал. 6 от ЗОП. Документите се представят за подизпълнителите и третите лица, ако има такива, като и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Представено доказателство за технически и професионални способности може да не бъде прието в случай по чл. 64, ал. 2 от ЗОП.

3. От участниците се изисква да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в Р БЪЛГАРИЯ. Инф-я за тези задължения, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ и приложими към услугата, предмет на настоящата поръчка, може да се набави от:

I. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

1. Национална агенция по приходите: www.nap.bg/; и

2. НОИ: http://www.noi.bg/;

II. Относно задълженията по опазване на околната среда:

— Министерство на околната среда и водите: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, телефон +359 29406331, сайт: www.moew.government.bg/

III. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

— Министерство на труда и социалната политика: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, телефон +359 2 8119443, сайт: www.mlsp.government.bg,

— ИА „Главна инспекция по труда“: www.gli.government.bg/,

— Агенция по заетостта: www.az.government.bg.

За неуредените в настоящото обявление въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, документацията за обществената поръчка, и действащото законодателство.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/09/2019