Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 427909-2019

12/09/2019    S176    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Iași: Netzwerkserver

2019/S 176-427909

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Nationale Identifikationsnummer: 4701126
Postanschrift: Bulevardul Carol I nr. 11
Ort: Iași
NUTS-Code: RO213
Postleitzahl: 700506
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cosmin Ungureanu
E-Mail: cosmin.ungureanu@uaic.ro, marius.jechel@uaic.ro, irina.ursachi@uaic.ro
Telefon: +40 232201102/2039
Fax: +40 232201148

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uaic.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare servere

Referenznummer der Bekanntmachung: 3992/AP/04.09.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48821000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contract de furnizare servere cu servicii de instalare si punere in functiune.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este: pana in a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 20-a zi si respectiv a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Daca aceste termene vor fi zile nelucratoare, autoritatea va raspunde in ultima zi lucratoare inainte de termenul respectiv.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 128 571.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51612000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213
Hauptort der Ausführung:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bulevardul Carol I nr. 11, corp A, DCD.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare servere cu servicii de instalare si punere in functiune conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 55
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

1) neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE;

2) neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE;

3) neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE;

4) neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE si depune declaratia conform model anexat.

Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local – inclusiv pentru punctele de lucru, buget de stat etc.), la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic si a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici (ofertanți/asociați/subcontractanți/terți susținători) au obligativitatea depunerii DUAE odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

Nota: se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă:

— rector – prof. univ. dr. Tudorel Toader,

— prorector – prof. univ. dr. Mihaela Onofrei,

— prorector – prof. univ. dr. Lucica Cifor,

— prorector – prof. univ. dr. Henri Luchian,

— prorector – prof. univ. dr. Catalin Tanase,

— prorector – prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu,

— prorector – prof. univ. dr. Corneliu Iatu,

— director general administrativ – Costel Palade,

— director financiar-contabil – Liliana Iftimia,

— şef Serviciu Achiziţii Publice – Gabriela Alexoaei,

— șef Birou Achiziții – ec. Cosmin Ilie Ungureanu,

— administrator financiar – Marius Jechel,

— administrator financiar – Irina Ursachi,

— inginer de sistem – Valeriu Vraciu,

— inginer de sistem – Ciprian Pînzaru,

— lector univ. dr. Paul Gasner.

Informații pentru persoanele juridice străine: se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce caracterizează situația lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document considerat edificator privind neîncadrarea în motivele de excludere prevăzute de lege.

Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise mai sus.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce privește e [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/10/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/10/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

Instructiuni privind completarea DUAE se regasesc accesand notificarea ANAP disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

Solicitarile de clarificari si ofertele se transmit doar in SEAP.

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP sau prin intermediul email-ului pe adresa de e-mail indicata in DUAE. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică); dimensiunea maximă permisă a fișierelor încărcate SEAP este de max. 40 Mb, numărul acestora fiind nelimitat.

Durata contractului este de 55 de zile (25 de zile pentru livrare, 30 de zile de la recepție pentru termenul de plată).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul Juridic al Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Postanschrift: Bulevardul Carol I nr. 11
Ort: Iași
Postleitzahl: 700506
Land: Rumänien
Telefon: +40 232201131

Internet-Adresse: www.uaic.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019