Lieferungen - 427917-2022

05/08/2022    S150

Polska-Warszawa: Akcesoria komputerowe

2022/S 150-427917

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 122-346310)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Adres pocztowy: ul. Marsa 110
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta ĆWIKLIŃSKA
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

Numer referencyjny: D/129/2022
II.1.2)Główny kod CPV
30237200 Akcesoria komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na 13 (trzynaście) części (zadań).

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 122-346310

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Zadanie nr 4

1. Monitor M4G - w ilości 34 szt.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Powinno być:

Zadanie nr 4

1. Monitor M4G 25 "- w ilości 34 szt.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Zadanie nr 5

1. Monitor M5 - w ilości 26 szt.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Powinno być:

Zadanie nr 5

1. Monitor M5 30" - w ilości 26 szt.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Zadanie nr 12.

1. Urządzenie wielofunkcyjne UW5 - w ilości 1 szt., Komplet oryginalnych atramentów - w ilości 1 kpl.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Powinno być:

Zadanie nr 12.

1. Urządzenie wielofunkcyjne UW5 - w ilości 1 szt., Komplet oryginalnych tonerów - w ilości 1 kpl.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Zadanie nr 13.

1. Urządzenie wielofunkcyjne UW4 - w ilości 1 szt., Komplet oryginalnych atramentów - w ilości 1 kpl.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Powinno być:

Zadanie nr 13.

1. Urządzenie wielofunkcyjne UW4 - w ilości 1 szt., Komplet oryginalnych tonerów - w ilości 1 kpl.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/11/2022
Powinno być:
Data: 15/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: