Leveringen - 427925-2022

05/08/2022    S150

Polska-Bydgoszcz: Oleje silnikowe

2022/S 150-427925

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 133-378556)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 85-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Zbilska
E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
Tel.: +48 477515321
Faks: +48 477515319
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow
Adres profilu nabywcy: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa olejów, płynów eksploatacyjnych i smarów do pojazdów służbowych KWP w Bydgoszczy.

Numer referencyjny: SZPiFP-80-22
II.1.2)Główny kod CPV
09211100 Oleje silnikowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów, płynów eksploatacyjnych i smarów do pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki policji woj. kujawsko-pomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający rodzaje zamawianych produktów, szacunkowe ilości, wielkość opakowań oraz parametry, jakimi muszą odpowiadać oferowane produkty zawarty jest w dokumentach zamówienia (w szczególności w specyfikacji jakościowej zamawianych produktów) dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 133-378556

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: