Lieferungen - 427936-2022

05/08/2022    S150

Polska-Białystok: System kontroli czasu

2022/S 150-427936

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 127-360900)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 5
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-213
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@bialystok.sa.gov.pl
Tel.: +48 857430730
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialystok.sa.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu telewizji dozorowej, systemu rejestracji czasu pracy oraz systemu integracji i wizualizacji w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Numer referencyjny: G-382-5/22
II.1.2)Główny kod CPV
35123300 System kontroli czasu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie systemu telewizji dozorowej, systemu rejestracji czasu pracy oraz systemu integracji i wizualizacji w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku wraz ze świadczeniem usługi serwisu i wsparcia technicznego systemów w okresie udzielonej gwarancji. Zamówienie obejmuje dostawę elementów sprzętowych systemu oraz wykonanie wszelkich prac zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową (w zakresie przewidzianym dla etapu I realizacji), stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ oraz wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 127-360900

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 02/11/2022
Powinno być:
Data: 09/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: