Lieferungen - 427960-2022

05/08/2022    S150

Slovensko-Bratislava: Osobné počítače

2022/S 150-427960

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 125-352670)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31340822
Poštová adresa: Brečtanová
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 83007
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Katarína Bašnárová
E-mail: verejneobstaravanie@tipos.sk
Telefón: +421 259419248
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.tipos.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb_2

Referenčné číslo: TIPOS_Nákup IT_2
II.1.2)Hlavný kód CPV
30213000 Osobné počítače
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto zákazky je nákup novej, doposiaľ nepoužívanej výpočtovej techniky.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/08/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 125-352670

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 08/08/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 12/08/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 08/08/2022
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 12/08/2022
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

1. Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že došlo k úprave niektorých technických parametrov požadovaných

tovarov. Bližšie informácie sú zverejnené v rámci odpovedí na doručené otázky v profile zákazky. Súčasne verejný obstarávateľ zverejnil v profile zákazky upravený dokument s názvom "Priloha c. 12 Strukturovany rozpocet_oprava 1.8.2022".