Supplies - 427961-2019

12/09/2019    S176    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Denmark-Vejen: Wheeled containers

2019/S 176-427961

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vejen Kommune
National registration number: 29189838
Postal address: Nørregade 11, 2 sal
Town: Vejen
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 6600
Country: Denmark
Contact person: Hannah Buhl
E-mail: habu@vejen.dk

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/113296631.aspx

Address of the buyer profile: http://www.vejen.dk/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/113296631.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/113296631.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Genudbud af Indkøb af affaldsbeholdere 2020-2024

Reference number: 19/19544
II.1.2)Main CPV code
44613600 Wheeled containers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Udbuddet vedrører en rammeaftale på levering og udbringning af to- og firehjulede affaldsbeholdere.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928480 Waste and rubbish containers and bins
44613700 Refuse skips
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK03 Syddanmark
Main site or place of performance:

Vejen Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Vejen Kommune udbyder en fireårig rammeaftale om indkøb af ca. 37 000 styk tohjulede affaldsbeholdere med rumopdeling, ca. 400 styk tohjulede affaldsbeholdere uden rumopdeling og ca. 3 600 styk firehjulede affaldsbeholdere uden rumopdeling.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

- Option på levering og montering mm. af RFID tag på alle beholdere,

- Option på levering af køkkenspande.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Der stilles ikke minimumskrav vedr. optagelse i register, autorisation eller medlemskab af en bestemt organisation mm.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- I muligt omfang, det vil sige afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret, vedlægges erklæring om virksomhedens samlede egenkapital for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår,

- I muligt omfang, det vil sige afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret, vedlægges erklæring om virksomhedens soliditetsgrad for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår,

- I muligt omfang, det vil sige afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret, oplyses virksomhedens specifikke omsætning samt resultat før skat (dkr.) for de seneste 3 år på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten.

Hvis de krævede oplysninger ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for de seneste 2 regnskabsår er positiv,

- Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for de seneste 2 regnskabsår er positiv,

- Det er et minimumskrav, at den specifikke omsætning alle 3 år skal være mindst samme størrelse, som tilbudssummen,

- Det er et minimumskrav, at det specifikke resultat før skat skal være positivt mindst 2 af de 3 seneste regnskabsår.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Der skal i ESPD indsættes en liste over de betydeligste leveringer af affaldsbeholdere, der er udført af tilbudsgiver i løbet af de seneste 3 år. Listen skal indeholde oplysninger om kunde, tidspunkt for leverancen, beskrivelse af leverancen, herunder antal affaldsbeholdere omfattet af leverancen, samt angivelse af kontaktperson hos kunden.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan oplyse mindst 3 referencer i form af leveringer af affaldsbeholdere indenfor den nævnte periode, og at mindst én af leverancerne er direkte sammenlignelig med den udbudte kontrakt.

En reference anses for at være direkte sammenlignelig med den udbudte kontrakt, når den: har vedrørt tilsvarende eller lignende affaldsbeholdere som de udbudte og, har haft et omfang af samme størrelsesorden som den udbudte kontrakt (mindst 60% af det udbudte antal affaldsbeholdere).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Menneskerettigheder:

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere Udkast kontrakt afsnit 3.18 Menneskerettigheder mv.

Arbejdsklausuler:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausuler i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, jf. Udkast kontrakt afsnit 3.19 Arbejdsforhold.

Miljøforhold:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, jf. Udkast kontrakt afsnit 3.20 Miljø.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 115-281618
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/10/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/10/2019
Local time: 12:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2019