Supplies - 427961-2019

12/09/2019    S176    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Vejen: Containere på hjul

2019/S 176-427961

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29189838
Postadresse: Nørregade 11, 2 sal
By: Vejen
NUTS-kode: DK
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Buhl
E-mail: habu@vejen.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/113296631.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vejen.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/113296631.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/113296631.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af Indkøb af affaldsbeholdere 2020-2024

Sagsnr.: 19/19544
II.1.2)Hoved-CPV-kode
44613600
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en rammeaftale på levering og udbringning af to- og firehjulede affaldsbeholdere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34928480
44613700
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Vejen Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vejen Kommune udbyder en fireårig rammeaftale om indkøb af ca. 37 000 styk tohjulede affaldsbeholdere med rumopdeling, ca. 400 styk tohjulede affaldsbeholdere uden rumopdeling og ca. 3 600 styk firehjulede affaldsbeholdere uden rumopdeling.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option på levering og montering mm. af RFID tag på alle beholdere,

- Option på levering af køkkenspande.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke minimumskrav vedr. optagelse i register, autorisation eller medlemskab af en bestemt organisation mm.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- I muligt omfang, det vil sige afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret, vedlægges erklæring om virksomhedens samlede egenkapital for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår,

- I muligt omfang, det vil sige afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret, vedlægges erklæring om virksomhedens soliditetsgrad for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår,

- I muligt omfang, det vil sige afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret, oplyses virksomhedens specifikke omsætning samt resultat før skat (dkr.) for de seneste 3 år på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten.

Hvis de krævede oplysninger ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for de seneste 2 regnskabsår er positiv,

- Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for de seneste 2 regnskabsår er positiv,

- Det er et minimumskrav, at den specifikke omsætning alle 3 år skal være mindst samme størrelse, som tilbudssummen,

- Det er et minimumskrav, at det specifikke resultat før skat skal være positivt mindst 2 af de 3 seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der skal i ESPD indsættes en liste over de betydeligste leveringer af affaldsbeholdere, der er udført af tilbudsgiver i løbet af de seneste 3 år. Listen skal indeholde oplysninger om kunde, tidspunkt for leverancen, beskrivelse af leverancen, herunder antal affaldsbeholdere omfattet af leverancen, samt angivelse af kontaktperson hos kunden.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan oplyse mindst 3 referencer i form af leveringer af affaldsbeholdere indenfor den nævnte periode, og at mindst én af leverancerne er direkte sammenlignelig med den udbudte kontrakt.

En reference anses for at være direkte sammenlignelig med den udbudte kontrakt, når den: har vedrørt tilsvarende eller lignende affaldsbeholdere som de udbudte og, har haft et omfang af samme størrelsesorden som den udbudte kontrakt (mindst 60% af det udbudte antal affaldsbeholdere).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Menneskerettigheder:

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere Udkast kontrakt afsnit 3.18 Menneskerettigheder mv.

Arbejdsklausuler:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausuler i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, jf. Udkast kontrakt afsnit 3.19 Arbejdsforhold.

Miljøforhold:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, jf. Udkast kontrakt afsnit 3.20 Miljø.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 115-281618
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/10/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2019