Supplies - 4280-2020

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

07/01/2020    S4

Czechy-České Budějovice: Stacje pogodowe

2020/S 004-004280

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Statutární město České Budějovice
Krajowy numer identyfikacyjny: 00244732
Adres pocztowy: nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Miejscowość: České Budějovice
Kod NUTS: CZ031
Kod pocztowy: 370 01
Państwo: Czechy
Osoba do kontaktów: Ing. Lenka Ledererová
E-mail: ledereroval@c-budejovice.cz
Tel.: +420 386803219

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.c-budejovice.cz

Adres profilu nabywcy: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Systemy meteorologiczne dla transportu na terytorium miasta Czeskie Budziejowice

Numer referencyjny: 20001
II.1.2)Główny kod CPV
38127000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Celem umowy jest kompleksowe rozwiązanie 5 systemów meteorologicznych urządzeń pomiarowych – meteoss służący do monitorowania parametrów meteorologicznych i środowiskowych w Czeskich Budziejowicach. Dane ze wszystkich czujników zostaną zagregowane w centralnym elemencie znajdującym się w siedzibie miasta Czeskich Budziejowic.

Szczegóły zostały określone w załączniku ZD – wymogi funkcjonalne i techniczne dotyczące udzielenia zamówienia.

Ponadto zarządzanie i utrzymanie dostarczonego sprzętu jest przedmiotem umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 800 000.00 CZK
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51215000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: CZ031
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

The city of České Budějovice (Dlouhý bridge, New bridge, Livous bridge, Novhrad, most Krumlovský).

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem umowy jest kompleksowe rozwiązanie 5 systemów meteorologicznych urządzeń pomiarowych – meteoss służący do monitorowania parametrów meteorologicznych i środowiskowych w Czeskich Budziejowicach. Dane ze wszystkich czujników zostaną zagregowane w centralnym elemencie znajdującym się w siedzibie miasta Czeskich Budziejowic.

Szczegóły zostały określone w załączniku ZD – wymogi funkcjonalne i techniczne dotyczące udzielenia zamówienia.

Ponadto zarządzanie i utrzymanie dostarczonego sprzętu jest przedmiotem umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nazwa projektu: Meteosystemy w Czeskich Budziejowicach. Program operacyjny: Program operacyjny „Transport”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Uzupełnienie do pkt II.2.13) Informacje na temat finansowania Unii Europejskiej:

Oś priorytetowa 2: Infrastruktura drogowa TEN-T, infrastruktura publiczna na rzecz ekologicznej mobilności i zarządzania ruchem drogowym.

Cel szczegółowy: 2.3 – Poprawa zarządzania ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podmiot udzielający dotacji: Ministerstwo Transportu/SDEDI.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z sekcją 77 (1) ustawy o zamówieniach publicznych wyciąg z rejestru handlowego lub z innych rejestrów, pod warunkiem że inny przepis prawny wymaga wpisu do takiego rejestru.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Instytucja zamawiająca nie wymaga dowodu spełnienia kwalifikacji ekonomicznych.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/02/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 5 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2020
Czas lokalny: 13:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W wyniku dopuszczenia do składania ofert jedynie w formie elektronicznej, otwarcie ofert odbędzie się przy drzwiach zamkniętych. Otwarcie ofert następuje zgodnie z sekcją 109 ustawy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z § 41 PZP instytucja zamawiająca zażądała zabezpieczenia w wysokości 100 000 CZK.

Zob. specyfikacje.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adres pocztowy: tř. Kpt. Jaroše 7
Miejscowość: Brno
Kod pocztowy: 604 55
Państwo: Czechy
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Faks: +420 542167112

Adres internetowy: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Warunkiem złożenia wniosku do krajowego organu ochrony konkurencji jest wniesienie sprzeciwu do instytucji zamawiającej, która zostaje wniesiona w terminie 15 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o domniemanym naruszeniu przez niego prawa Umawiającej się Strony, ale nie później niż w dniu zawarcia umowy lub do czasu uznania, że konkurs został zakończony po wyborze wniosku.

Sprzeciw wobec aktów zgłoszonych skarżącemu zgodnie z ustawą należy przekazać skarżącemu w terminie 15 dni od daty jego publikacji lub przekazania skarżącemu.

Jeżeli termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału został określony w procedurze przetargowej, zastrzeżenia do warunków dotyczących kwalifikacji dostawcy muszą wpłynąć do instytucji zamawiających najpóźniej do końca tego okresu.

Jeżeli procedura przetargowa przewiduje termin składania ofert, do końca tego okresu Umawiająca się Strona wnosi sprzeciwy wobec przetargu, w przypadku procedury negocjacyjnej z publikacją zawiadomienia o sprzeciwie do instytucji zamawiających najpóźniej przed upływem terminu składania ofert wstępnych.

Sprzeciw wobec dobrowolnego powiadomienia o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z sekcją 212 (2) ustawy przekazuje się Umawiającej się Stronie w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.

Instytucja zamawiająca ma obowiązek rozpatrzyć sprzeciwy w terminie 15 dni. Wniosek musi zostać dostarczony do ÚOHS (ÚOHS) i instytucji zamawiającej nie później niż 10 dni od dnia, w którym skarżący otrzymał decyzję, na mocy której instytucja zamawiająca oddaliła sprzeciw lub w terminie 25 dni od wysłania sprzeciwu, jeżeli nie podjęła decyzji w sprawie zastrzeżeń.

Po zawarciu umowy lub umowy ramowej jedynie wniosek o zakaz wykonania umowy może zostać złożony, nawet bez uprzedniego zgłoszenia zastrzeżeń. Wnioskodawca przekazuje do ÚOHS i podmiotowi zamawiającemu wniosek o wydanie zakazu wykonania umowy w terminie 1 miesięcy od dnia, w którym instytucja zamawiająca opublikowała ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z sekcją 212 (2) ustawy, podając powód udzielenia zamówienia bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu, powiadomienia wstępnego lub zaproszenia do składania ofert w uproszczonej procedurze uproszczonej, lecz nie później niż 6 miesięcy po zawarciu umowy. Wniosek o nałożenie zakazu wykonywania umowy zgodnie z sekcją 254 (1) lit. d) ustawy jest przekazywany przez wnioskodawcę w kopii, nie później niż 1 miesięcy od dnia, w którym instytucja zamawiająca opublikowała ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z sekcją 137 ustawy lub ogłoszenia o zamówieniu, w ramach dynamicznego systemu zakupów zgodnie z sekcją 142 ustawy, lecz nie później niż 6 miesięcy po zawarciu umowy.

W terminie do złożenia wniosku wnioskodawca jest zobowiązany złożyć w imieniu ÚOHS zabezpieczenie 1 % oferty skarżącej na cały okres obowiązywania umowy lub przez pierwsze 4 lat jej wykonania w przypadku umów na czas nieokreślony, lecz nie mniej niż 50 000 CZK. W przypadku gdy wnioskodawca nie może ustalić ogólnej ceny ofertowej, jest on zobowiązany do złożenia depozytu w wysokości 100 000 CZK. W przypadku wniosku o zakaz wykonywania umowy powód jest zobowiązany do złożenia depozytu w wysokości 200 000 CZK. W przypadku procedury przeglądu procedury udzielenia zamówienia powód jest zobowiązany, w terminie do złożenia wniosku, do złożenia, w imieniu ÚOHS, zabezpieczenia w wysokości 1 % szacunkowej wartości koncesji opublikowanej w dzienniku zamówień publicznych lub na profilu instytucji zamawiającej, w wysokości co najmniej 50 000 CZK, przy czym maksymalna kwota wynosi 10 000 000 CZK. Jeżeli instytucja zamawiająca nie publikuje szacunkowej wartości koncesji w dzienniku lub na profilu instytucji zamawiającej, wnioskodawca zobowiązany jest złożyć depozyt w wysokości 100 000 CZK. W przypadku propozycji nałożenia zakazu wykonania umowy koncesji wnioskodawca zobowiązany jest złożyć depozyt w wysokości 200 000 CZK.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adres pocztowy: tř. Kpt. Jaroše 7
Miejscowość: Brno
Kod pocztowy: 604 55
Państwo: Czechy
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Faks: +420 542167112

Adres internetowy: https://www.uohs.cz/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2020